ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 320-327 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788

Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri

Necil Kütükçüler1, Ezgi Bölük1, Nazan Tökmeci1, Neslihan Edeer Karaca1, Elif Azarsız1, Güzide Aksu1, Ayça Aykut2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği genellikle klinik olarak tekrarlayan enfeksiyonlar, nörolojik semptomlar ve otoimmün hastalıklarla bulgu veren, timosit gelişimi ve periferal T hücre aktivasyon kusuruna yol açan, ağır kombine immün yetmezliklerden biridir ve çocukluk çağı için bir immünolojik acildir. Bu olgu serisinde Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği olan dört olgu değerlendirildi. Olguların hepsinin başvuru yakınmaları arasında tekrarlayan ateşli enfeksiyonlar ve nöromotor gelişim geriliği vardı ve laboratuvar bulguları incelendiğinde; hepsinde mutlak lenfosit sayısı ve serum ürik asit düzeyi çok düşük seviyelerde, serum immunglobulin düzeyleri ise normal ya da hafif düşüktü. Dört hastanın yapılan genetik moleküler incelemesinde Pürin nükleozid fosforilaz geninde üç tane daha önceden tanımlı mutasyon saptandı. Dört hastanın üç tanesi izlemde septik tabloda, bir tanesi de hematopoetik kök hücre nakli sonrası dönemde veno-oklusiv hastalık nedeniyle kaybedildi. Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni saptandığında Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği tanısının mutlaka düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla bu olgular sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kombine immün yetmezlik, ürik asit düşüklüğü, pürin nükleozid fosforilaz eksikliği

Recurrent infections, neurologic signs, low serum uric acid levels, and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants

Necil Kütükçüler1, Ezgi Bölük1, Nazan Tökmeci1, Neslihan Edeer Karaca1, Elif Azarsız1, Güzide Aksu1, Ayça Aykut2
1Division of Pediatric Immunology, Department of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Medical Genetics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Purine nucleoside phosphorylase deficiency is one of the severe combined immunodeficiencies, which often clinically manifests with recurrent infections, neurologic symptoms and autoimmune diseases, and leads to thymocyte development and peripheral T cell activation defects. It is an immunologic emergency for childhood. In this case series, four cases with purine nucleoside phosphorylase deficiency were evaluated. Recurrent febrile infections and neuromotor developmental retardation were among the presenting symptoms in all cases. Absolute lymphocyte counts and serum uric acid levels were very low, and serum immunoglobulin levels were normal or slightly lower in all cases. The genetic molecular analysis of four patients revealed three predefined mutations in the purine nucleoside phosphorylase gene. Three of the four patients were lost due to sepsis during follow-up, and one patient was lost due to veno-occlusive disease in the post-hematopoietic stem cell transplantation period. We presented these cases to emphasize that purine nucleoside phosphorylase deficiency should always be considered in patients with frequent recurrent infections, neurologic findings, low serum uric acid levels, and lymphopenia.

Keywords: Combined immunodeficiency, low serum uric acid levels, purine nucleoside phosphorylase deficiency

Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut. Recurrent infections, neurologic signs, low serum uric acid levels, and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 320-327

Sorumlu Yazar: Neslihan Edeer Karaca, Türkiye