ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Turkish Archives of Pediatrics
Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 277-283 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.80148

Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması

Caner Özdemir1, Ahmet Ergin2, Serpil Ugur Baysal3, Ceren Oğuz4, Bilge Betül Yılmaz4
1Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, Ağrı, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Çocukluk çağındaki ölümlerin en sık nedeni dışsal yaralanmalardır. Çocuk yaralanmalarının çoğu onları gözetleyen birinin bakımı sırasında meydana gelmektedir. Türkiye’de anne babaların gözetimsel davranışlarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir araç bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma metodolojik tiptedir. Veriler, ailenin demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile ilgili 11 soru ve Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Morrongiello ve House tarafından geliştirilmiş olan Ölçek, 5’li likert türünde olup 29 maddeden oluşmaktadır. Kesme noktası bulunmayan ölçekten alınan yüksek puanlar gözetimsel davranışın yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin dil uyarlaması ve kapsam geçerliliği uzmanlarca tamamlanmıştır. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Güvenilirlik ise iç tutarlılık katsayıları ile sınanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya 560 anne ya da baba katılmıştır. Katılımcıların %81,9’u annedir. Annelerin yaş ortalaması 33,8±4,6 yıl, babaların yaş ortalaması 37,2±5,1 yıldır. Annelerin %56,8’i, babaların ise %53,9’u üniversite mezunudur. Doğrulayıcı faktör analizine göre uyum indeksi değerleri Standardize Edilmiş Artık Ortalamaların Karekökü=0,097; İyilik Uyum İndeksi=0,80; Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü=0,089; Karşılaştırmalı Uyum İndeksi=0,88; Normlaştırılmamış Uyum İndeksi=0,87 olarak saptanmıştır. Uyum indeksleri orta düzeyde olup dört faktörlü yapıyı doğrulamaktadır. Güvenilirlik için hesaplanan iç tutarlılık katsayılarının tüm ölçek için 0,75 olduğu ve alt ölçekler için 0,57 ile 0,79 arasında değişim gösterdiği bulunmuştur.
Çıkarımlar: Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır. Gözetimsel davranışlar ile ilgili mevcut durumun belirlenebilmesi için yeni araştırmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Anne, baba, davranış, geçerlilik, gözetim, güvenilirlik

Validation of the Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire

Caner Özdemir1, Ahmet Ergin2, Serpil Ugur Baysal3, Ceren Oğuz4, Bilge Betül Yılmaz4
1Ağrı Provincial Directorate of Health, Ağrı, Turkey
2Division of Social Pediatrics, Department of Public Health and Department of Pediatrics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
3Division of Social Pediatrics, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4Department of Public Health, Pamukkale University, Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

Aim: The most common cause of death in childhood is unintentional injury. Most childhood injuries occur when children are under the supervision of caregivers. There is no valid and reliable instrument for measuring the parents’ supervision attributes in Turkey. The aim of this study was to adapt the Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire to Turkish.
Material and Methods: This research was methodological. The data were collected through a questionnaire that consisted of 11 questions about the demographic and socioeconomic characteristics of the family and the Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire. The Questionnaire, developed by Morrongiello and House, is a 5-point Likert-type scale and consists of 29 items. High scores obtained from the scale, which has no cut-off, indicate a high supervisory behavior. The language adaptation and content validity of the scale were completed by experts. Confirmatory factor analysis was used for construct validity. Reliability was tested by internal consistency coefficients.
Results: Five hundred sixty people participated in the study, 81.9% of whom were mothers. The mean age of the mothers was 33.8±4.6 years and the mean age of the fathers was 37.2±5.1 years. The percentage of university graduates was 56.8% among mothers and 53.9% among fathers. According to the confirmatory factor analysis, the fit index values were as follows: Standardized Root Mean Square Residual =0.097, Goodness of Fit Index =0.80, Root Mean Square Error of Approximation =0.089, Comparative Fit Index =0.88, Non-Normed Fit Index =0.87. The fit index values were moderate and confirmed 4-factor structure. It was found that the internal consistency coefficient calculated for reliability was 0.75 for the whole scale and ranged between 0.57 and 0.79 for the subscales.
Conclusion: The Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire is a valid and reliable measurement tool. Further research is needed to determine the current situation regarding supervisory behaviors.

Keywords: Behavior, parent, reliability, supervision, validity

Caner Özdemir, Ahmet Ergin, Serpil Ugur Baysal, Ceren Oğuz, Bilge Betül Yılmaz. Validation of the Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 277-283

Sorumlu Yazar: Caner Özdemir, Türkiye