ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Turkish Archives of Pediatrics
Obez çocuklarda lipid metabolizması ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ilişkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 263-269 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65148

Obez çocuklarda lipid metabolizması ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ilişkisi

İlhan Hazer1, Onur Kabukçu2, Murat Yağcı2, Zeynep Ertürk2, Gonca Kılıç Yıldırım3, Birgül Kirel1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Obezite, insülin direnci ve hiperlipidemi non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı risk etmenleri olarak gösterilmektedir. Bu çalışmada obezite tanılı hastalarda lipid ve lipoprotein metabolizması anormallikleri ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı varlığı arasındaki ilişkili araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada; 2013–2018 yılları arasında obezite tanısı alan, yaşları 2–18 yıl arasında değişen 357 çocuk ve ergen hastanın (199 kız, 158 erkek) klinik, laboratuvar ve görünteleme bulguları geriye dönük olarak incelendi. Ultrasonografi ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı saptanan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olmayan hastalar ile karşılaştırıldı. Tüm lipid ve lipoproteinler kendi içlerinde yaşa ve cinsiyete göre referans değerleri ile karşılaştırılarak; hipo-, normo- ve hiperlipidemik olarak kaydedildi.
Bulgular: Tüm çalışma grubunda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı görülme sıklığı %44,5 idi ve erkeklerde sıklık daha yüksekti (p<0,05). Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olan hastalarda vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, alanin aminotransferaz, glukoz, insülin, non-yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol ve HOMA-IR skoru daha yüksek; yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol ise daha düşüktü (p<0,05). Total kolesterol, trigliserid ve düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol düzeyleri için oluşturulan hipo-, normo- ve hiperlipidemik gruplar arasında non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığı farklı değildi (p>0,05). Tüm hasta grubunda lipid metabolizması bozukluğu (hipolipidemi ya/ya da hiperlipidemi) sıklığı %77,5 idi.
Çıkarımlar: Obez çocuk ve ergenlerde non-alkolik karaciğer hastalığı ve lipid metabolizması bozuklukları sıklıkla saptanmaktadır. Hipolipidemik, normalipidemik ve hiperlipidemik hastalarda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığı farklı değildir. Bu bulgu da non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı gelişiminde vücut yağ dokusu miktarı artışının ve insülin direncinin daha önemli rolü olan risk etmenleri olduğuna işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, hipolipidemi, NAFLD, obezite

The association of lipid metabolism and non-alcoholic fatty liver disease in children with obesity

İlhan Hazer1, Onur Kabukçu2, Murat Yağcı2, Zeynep Ertürk2, Gonca Kılıç Yıldırım3, Birgül Kirel1
1Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
2Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
3Division of Pediatric Nutrition and Metabolism, Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Aim: Obesity, insulin resistance, and hyperlipidemia have been shown as risk factors for non-alcoholic fatty liver disease. In this study, the association between lipid and lipoprotein metabolism abnormalities and the presence of non-alcoholic fatty liver disease was investigated in patients with obesity.
Material and Methods: In this study, the clinical, laboratory and imaging findings of 357 children and adolescent patients (199 girls and 158 boys) aged 2–18 years who were diagnosed as having obesity between 2013 and 2018 were retrospectively analyzed. The clinical and laboratory features of the patients who were diagnosed as having non-alcoholic fatty liver disease using ultrasonography were compared with patients who did not have non-alcoholic fatty liver disease. All lipid and lipoprotein levels were defined as hypo-, normo- and hyperlipidemic in comparison with the reference values according to age and sex.
Results: The frequency of non-alcoholic fatty liver disease was 44.5% in the entire study group and was higher in males (p<0.05). The body weight, body mass index, alanine aminotransferase, glucose, insulin, non-high-density lipoprotein-cholesterol, and HOMA-IR scores were found to be higher in the patients with non-alcoholic fatty liver disease, whereas the high-density lipoprotein-cholesterol level was lower (p<0.05). There was no difference in the frequency of non-alcoholic fatty liver disease among the patients with low, normal, and high total cholesterol, triglyceride and low-density lipoprotein-cholesterol levels (p>0.05). The frequency of lipid metabolism disorder (hypolipidemia and/or hyperlipidemia) was found as 77.5% in all patients.
Conclusion: Non-alcoholic liver disease and lipid metabolism disorders are common in children and adolescents with obesity. The frequency of non-alcoholic fatty liver disease in hypolipidemic, normolipidemic, and hyperlipidemic patients was not different. This finding indicated that the increase in the amount of body fatty tissue and insulin resistance were more important risk factors in the development of non-alcoholic fatty liver disease.

Keywords: Hyperlipidemia, hypolipidemia, NAFLD, obesity

İlhan Hazer, Onur Kabukçu, Murat Yağcı, Zeynep Ertürk, Gonca Kılıç Yıldırım, Birgül Kirel. The association of lipid metabolism and non-alcoholic fatty liver disease in children with obesity. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 263-269

Sorumlu Yazar: Birgül Kirel, Türkiye