ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı dizinin aksine kız çocuklarda neden daha yüksek? [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 40-43 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82956

Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı dizinin aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?

Veli Avci, Kemal Ayengin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Apandisit çocuklardaki en sık cerrahi karın ağrısı nedenidir. Erkek çocuklarda sıklığı kız çocuklarından daha yüksektir. Tanıdaki gecikmeler apandiksin perforasyonu ile sonuçlanabilir. Bu çalışmada amaç, Türkiye’nin doğusundaki perfore apandisit olgularının cinsiyet açısından dağılımını irdelemektir.
Gereç ve Yöntemler: 2017–2018 yılları arasında kliniğimizde apandektomi yapılan hastalar histopatoloji sonuçlarına göre akut apandisit ve perfore apandisit olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grupta hastaların yaşı, cinsiyeti ve hastanede yatış süresi arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 168’i erkek, 99’u kız idi. Erkek çocuklarda akut (%63), kız çocuklarda ise perfore apandisit (%59) sıklığı daha yüksek bulundu, (p=0,001 ve p=0,001). Akut olgularda ortalama yaş 11,44±3,50 yıl iken, perfore apandisitlerde 9,22±4,26 yıl olarak saptandı. Perfore apandisitlerde hastanede ortalama yatış süresi (6,73 gün), akut apandisitlerden (2,59 gün) daha yüksekti, (p=0,001). Ayrıca perfore apandisit tanılı kız çocukların ortalama yatış süresi (8,13 gün) de erkek çocuklara (6,03 gün) nazaran istatiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulundu, (p=0,001).
Çıkarımlar: Türkiye’nin doğusunda apandisit tanısı konulurken çocuğun yaşadığı ortam, sosyoekonomik durumu, ailenin eğitim düzeyi ve yaşadığı toplumun kültürel yapısı göz önüne alınmalıdır. Bu bölgedeki kız çocuklarda perfore apandisit oranının erkek çocuklara nazaran daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, perforasyon, Türkiye’nin doğusu, kız

Why is the rate of perforated appendicitis higher in girls in eastern Turkey, unlike the literature?

Veli Avci, Kemal Ayengin
Department of Pediatric Surgery, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Aim: Appendicitis is the most common cause of surgical abdominal pain in children. The incidence of appendicitis is higher in boys than girls. Delay in diagnosis may result in perforation of the appendix. Aim of this study is, to examine the terms of gender distribution of perforated appendicitis cases in eastern Turkey.
Material and Methods: Patients who underwent appendectomy in our clinic between the years of 2017–2018 were classified according to histopathology results as acute appendicitis and perforated appendicitis. Two groups was evaluated in term of; the age, gender, and length of hospital stay.
Results: Of the patients included in the study, 168 were male and 99 were female. The incidence of perforated appendicitis was higher in girls (%59), (p=0,001) and acute appendicitis was higher in boys (%63), (p=0,001). The mean age was 11.44±3.50 years in acute appendicitis and 9.22±4.26 years in perforated appendicitis. In perforated appendicitis, the mean length of hospital stay (6,73 day) was longer than acute appendicitis (2,59 day) (p=0,001). In addition, the mean length of hospital stay (8,13 day) for girls with perforated appendicitis was statistically significantly longer than boys (6,03 day), (p=0,001).
Conclusion: While diagnosing appendicitis in the east of Turkey; living environment of the child, education level of the family, socioeconomic status and cultural structure of the society must be considered. It should not be forgotten that the rate of perforated appendicitis in girls is higher than boys in this region.

Keywords: Appendicitis, eastern Turkey, girl, perforation

Veli Avci, Kemal Ayengin. Why is the rate of perforated appendicitis higher in girls in eastern Turkey, unlike the literature?. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 40-43

Sorumlu Yazar: Veli Avci, Türkiye