ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Çocukluk çağı atopik dermatitli hastalarda ve ailelerinde dermatolojik yaşam kalitesi değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 270-276 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.63549

Çocukluk çağı atopik dermatitli hastalarda ve ailelerinde dermatolojik yaşam kalitesi değerlendirilmesi

Fatma Özgüç Çömlek1, Ali Toprk2, Mustafa Atilla Nursoy3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Atopik dermatit; alevlenmelerle seyreden kronik, kaşıntılı, enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Bu çalışma, atopik dermatit tanısı almış hasta ve ailelerinin yaşam kalitelerinin nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntemler: Hanifin Rajka tanı ölçütleriyle atopik dermatit tanısı koyulan 120 hasta çocuk ve ailesi çalışmaya alındı. Hastalar aktif ve remisyon olarak iki gruba ayrıldı. SCORAD indeksi ile hastalık şiddeti hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırıldı. Total IgE, periferik eozinofil sayısı, alerji deri testi tetkikleri yapıldı. Hastaların okuma yazma bilenleri “Çocuk Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi” isimli anketi kendileri doldurdu.” Bebeklerin Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi” isimli anket aileleri tarafından dolduruldu. Ayrıca her hasta için, “Aile Dermatolojik Yaşam Kalitesi İndeksi” isimli anket ebeveynlerden birisi tarafından dolduruldu.
Bulgular: Çalışmaya katılan 120 hastanın 76 tanesi (%63,33) erkek 44 tanesi (%36,66) kız olup yaş ortalaması 4,36±3,52 yıldı. Yaşam kalitesi anket puanları, remisyon grubunda aktif gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p<0,05). SCORAD indeksi ağır olan grupta yaşam kalitesi anket sonuçları yüksek saptandı (p<0,05). Total IgE, periferik eozinofil sayısı ve deri testi sonuçları ile anket puanları arasında anlamlı ilişki görülmedi (p>0,05). Alerji deri testi yapılan hastaların %65’inde en az bir alerjene duyarlılık saptandı.
Çıkarımlar: Atopik dermatit hastalarının ve ailelerinin yaşam kaliteleri olumsuz etkilenmişti. Atopik dermatit tedavisi, multidisipliner olarak planlanmalıdır. Bu çalışmada aktif grupta ve SCORAD indeksi yüksek olan grupta, yaşam kalitesi anket sonuçları, remisyon grubuna ve SCORAD indeksi düşük olan gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgudan yola çıkarak hastalık aktivitesinin yüksek olması ile yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği sonucunu çıkarabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, yaşam kalitesi

Assessment of dermatological quality of life in patients with childhood atopic dermatitis and their families

Fatma Özgüç Çömlek1, Ali Toprk2, Mustafa Atilla Nursoy3
1Department of Pediatrics, Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Biostatistics, Bezmialem Foundation University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Aim: Atopic dermatitis is a chronic, itchy, inflammatory skin disease that progresses with exacerbations. This study was planned to determine how atopic dermatitis affects the quality of life of patients and their families.
Material and Methods: One hundred twenty patients with atopic dermatitis, as diagnosed using the Hanifin Rajka diagnostic criteria, and their families were included in the study. The patients were divided into two groups as active and remission. Disease severity was classified as mild, moderate, and severe according to the SCORAD index. Total IgE, peripheral eosinophil counts, and allergy skin tests were performed. Literate patients completed the Childrens’ Dermatology Life Quality Index by themselves. The Infants’ Dermatology Life Quality Index was completed by their families. Also, the Family Dermatological Quality of Life Index was completed by one of the parents for each patient.
Results: Among the 120 patients who participated in the study, 76 (63.33%) were male and 44 (36.66%) were female. The mean age was 4.36±3.52 years. The quality of life survey scores were statistically significantly lower in the remission group compared with the active group (p<0.05). The quality of life questionnaire scores were higher in the group with a severe SCORAD index (p<0.05). There was no significant correlation between total IgE, peripheral eosinophil count, skin test results, and questionnaire scores (p>0.05). At least one allergen susceptibility was detected in 65% of the patients who underwent allergy skin tests.
Conclusion: Quality of life was affected negatively in patients with atopic dermatitis and their families. In this study, the quality of life survey results were found to be higher in the active group and the group with a high SCORAD index compared with the remission group and the group with a low SCORAD index. Based on this finding, we can conclude that quality of life is negatively affected by high disease activity.

Keywords: Atopic dermatitis, quality of life

Fatma Özgüç Çömlek, Ali Toprk, Mustafa Atilla Nursoy. Assessment of dermatological quality of life in patients with childhood atopic dermatitis and their families. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 270-276

Sorumlu Yazar: Fatma Özgüç Çömlek