ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi (CPCHILD)’nin yürüyemeyen Türk beyin felçli çocuklarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 13-27 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.57778

Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi (CPCHILD)’nin yürüyemeyen Türk beyin felçli çocuklarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Tülay Tarsuslu Şimşek1, Meral Sertel2, Eylem Tütün Yümin3, Bahar Aras4, Unni Narayanan5
1School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kırıkkale University Faculty of Health Science, Kırıkkale, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Abant İzzet Baysal University Faculty of Health Science, Bolu, Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kütahya Health Science University Faculty of Health Science, Kütahya, Turkey
5Department of Surgery & Child Health Evaluative Sciences, Toronto University, Toronto, Kanada

Aim: The aim of this study was to translate and transculturally adapt the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities questionnaire into the Turkish language and test the reliability and validity.
Material and Methods: Eighty-two children with cerebral palsy and their parents were included in the study. The majority of children had spastic cerebral palsy. According to the Gross Motor Function Classification System, 26 children were level III, 30 children were level IV, and 26 children were level V. International accepted guidelines were used in the transcultural adaptation and validation process. Reliability was assessed through statistical analysis of the test results for test-retest and internal consistency. To assess construct validity, Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities was compared with the Child Health Questionnaire Parent Form. Concurrent validity was assessed by examining how Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities scores changed according to Gross Motor Function Classification System levels.
Results: The mean total score of Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities was 58.34±26.39. The intraclass correlation coefficient for the total questionnaire score was 0.75, ranging from 0.43 to 0.89 for six domains. Cronbach’s alpha was above 0.80 in all domains of Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities, except the health domain. The construct validity was good because there was a positive correlation between total Child Health Questionnaire Parent Form and Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities scores (r=0.58, p<0.01) according to the Pearson correlation analysis. Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities scores were found to be different between Gross Motor Function Classification System levels (p<0.05).
Conclusion: This study showed that the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities appears to be easy to administer, seems to have significant validity and reliability, and may be useful in the evaluation of health-related quality of life of children with cerebral palsy.

Anahtar Kelimeler: Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi, serebral palsi, yaşam kalitesi

Validation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD) in a sample of Turkish non-ambulatory children with cerebral palsy

Tülay Tarsuslu Şimşek1, Meral Sertel2, Eylem Tütün Yümin3, Bahar Aras4, Unni Narayanan5
1School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kırıkkale University Faculty of Health Science, Kırıkkale, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Abant İzzet Baysal University Faculty of Health Science, Bolu, Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kütahya Health Science University Faculty of Health Science, Kütahya, Turkey
5Department of Surgery & Child Health Evaluative Sciences, Toronto University, Toronto, Kanada

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi anketinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliliğini çalışmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 82 beyin felçli çocuk ve ailesi alındı. Ayrıca çalışmaya alınan çocukların büyük çoğunluğu spastik tip beyin felci olup, 26’sı Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi’ne göre seviye III, 30’u seviye IV ve 26’sı seviye V idi. Öncelikle, Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi’nin çeviri ve geri çeviri işlemi gerçekleştirildi. Güvenirlik, test-tekrar test ve iç tutarlılık ile değerlendirildi. Yapı geçerliliği, Çocuk Sağlığı Ebeveyn Formu ile değerlendirildi. Eşzamanlı geçerlilik ise çocukların Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi seviyeleriyle, engelli çocuk yaşam sağlık endeksi skorlarının nasıl değiştiğine bakılarak değerlendirildi.
Bulgular: Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi için ortalama toplam skor 58,34±26,39 olarak belirlendi. Ölçeğin iç tutarlılık değeri her 6 alt ölçüm için 0,43 ile 0,89 arasında değişen değerlerde olup, toplam skor için 0,75 olarak saptandı. Cronbach alpha değeri sağlık alt başlığı hariç bütün alt ölçümlerde 0,80 değerinin üstünde bulundu. Yapı geçerliliği için yapılan Pearson korelasyon çözümlemesine göre Çocuk Sağlığı Ebeveyn Formu ile Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi arasında pozitif yönde bir ilişki bulundu (r=0,58, p<0,01). Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi skorları Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi seviyeleri arasında farklı bulundu (p<0,05).
Çıkarımlar: Bu çalışma, Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Ölçeği’nin beyin felçli çocuklarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde önemli derecede yararlı olduğunu, ölçeğin oldukça yüksek geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Keywords: Cerebral palsy, Child Health Index of Life with Disabilities; health-related quality of life

Tülay Tarsuslu Şimşek, Meral Sertel, Eylem Tütün Yümin, Bahar Aras, Unni Narayanan. Validation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD) in a sample of Turkish non-ambulatory children with cerebral palsy. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 13-27

Sorumlu Yazar: Tülay Tarsuslu Şimşek