ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Çocukluk çağı kanser hastaları ile ailelerinin tedavi ve izlem sürecinde yaşadığı ekonomik ve psikososyal sorunlar [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 35-39 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.11129

Çocukluk çağı kanser hastaları ile ailelerinin tedavi ve izlem sürecinde yaşadığı ekonomik ve psikososyal sorunlar

Ceyhun Bozkurt1, Zilan Uğurlu2, Hikmet Gulsah Tanyildiz3, Şule Yeşil3, Haşim Kiraz2, Şule Toprak3, Nazmiye Yüksek4, Gürses Şahin3, Ayşe Ulya Ertem3
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara, Türkiye
3Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği’nde tedavi edilmiş kanserli çocuk hastaların ve yakınlarının bu süreçte karşılaştıkları psikososyal ve ekonomik sorunları belirlemek.
Gereç ve Yöntemler: Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği’nde 1996–2015 yılları arasında tedavi görmüş ve şu anda hastalıksız olarak izlemde olan toplam 100 hasta ve yakını ile görüşülerek yaşadıkları psikososyal ve ekonomik sorunlara ilişkin anket soruları yönlendirildi.
Bulgular: Hastalarımızın çoğu Ankara dışı illerden gelmekte idi. Hasta ailelerinin %80’inin ortalama aylık gelirinin ailenin gereksinimlerini karşılama düzeyinin altında olduğu ve sadece %16’sının ek geliri olduğu saptandı. Hasta grubunda ailelerimizin %93’ü ek ekonomik destek almışlardı. Yirmi beş aile (%25) tedavi süresince sahip oldukları bazı mal varlıklarını satmak zorunda kalmıştı. Kırk dokuz (%49) aile tanıdık ve akrabalarından borç almıştı ya da bankadan kredi çekmişti. Annelerin %43’ünün tedavi sırasında ve sonrası ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı, psikolojik sorunlarla başa çıkabilmek için ailelerin %40’ında tedavi döneminde dini ibadetlere eğilimde artış olduğu gözlendi. Hastalarımızın %83’ünün eğitimlerinde 1–2 yıl gibi bir kayıp yaşandığı görüldü.
Çıkarımlar: Çocukluk çağı kanser hastaları ve aileleri tedavi sürecinde ve sonrasında önemli oranda psikosoyal ve ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Kanserde, tıbbi tedavi ile psikososyal desteğin bir uyum içerisinde yürütülmesi tedavi başarısını artıran önemli bir etmendir. Hastanın ve ailesinin hastalıkla tanıştığı ilk andan başlayarak tüm hayat boyunca psikososyal destek mekanizmalarına gereksinim vardır. Ülkemizde ulusal olarak bu yönde geliştirilecek sosyal destek programları ve bu programın yürütüleceği zemini oluşturacak yasal düzenlemelere gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk çağı kanserleri, psikososyal sorunlar, sosyal destek

Economic and psychosocial problems experienced by pediatric with cancer patients and their families during the treatment and follow-up process

Ceyhun Bozkurt1, Zilan Uğurlu2, Hikmet Gulsah Tanyildiz3, Şule Yeşil3, Haşim Kiraz2, Şule Toprak3, Nazmiye Yüksek4, Gürses Şahin3, Ayşe Ulya Ertem3
1Department of Pediatrics, İstinye University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Social Service, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Disease Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pediatric Oncology, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Disease Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey

Aim: To identify the psychosocial and economic problems of the pediatric patients with cancer who were treated at the Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology and Child Health and Diseases Training and Research Hospital’s Pediatric Oncology Department and their relatives during this process.
Material and Methods: We interviewed a total of 100 patients who were treated at Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology and Child Health and Diseases Hospital’s Pediatric Oncology Department between 1996 and 2015, and were now followed up without treatment and their relatives using survey questions on the psychosocial and economic problems they experienced.
Results: Most of patients were from provinces outside Ankara. The average monthly income was below the level that would meet the family needs in 80% of the families and only 16% had extra income. Additional economic support had been received by 93% of the families in the patient group. Twenty-five families (25%) had been forced to sell property during the treatment. Forty-nine (49%) families had borrowed money from acquaintances and relatives or had taken out a bank loan. Serious psychological problems were experienced during and after the treatment by 46% of the mothers; 41% of the families had used religious procedures more commonly during the treatment period to cope with the psychological problems. Education was subject to a 1–2 year pause in 83% of the patients.
Conclusion: Childhood-age patients with cancer and their families experience significant psychosocial and economic problems during and after the treatment process. Providing medical treatment and psychosocial support in harmony is an important factor that increases the success of cancer treatment. The patient and the family will require psychosocial support mechanisms throughout life, starting from the moment they face the disease. Developing national social support programs and legal regulations to form a basis for such programs are required in our country.

Keywords: Childhood age cancers, psychosocial problems, social support

Ceyhun Bozkurt, Zilan Uğurlu, Hikmet Gulsah Tanyildiz, Şule Yeşil, Haşim Kiraz, Şule Toprak, Nazmiye Yüksek, Gürses Şahin, Ayşe Ulya Ertem. Economic and psychosocial problems experienced by pediatric with cancer patients and their families during the treatment and follow-up process. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 35-39

Sorumlu Yazar: Ceyhun Bozkurt