ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
L-2-hidroksiglutarik asidüri hastalarında klinik, nöroradyolojik ve genetik bulguların değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 290-298 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.06926

L-2-hidroksiglutarik asidüri hastalarında klinik, nöroradyolojik ve genetik bulguların değerlendirilmesi

Tanyel Zübarioğlu1, Cengiz Yalçınkaya2, Çiğdem Oruç3, Ertuğrul Kıykım1, Mehmet Şerif Cansever4, Alper Gezdirici5, Gözde Yeşil6, Ece Öge Enver1, Çigdem Aktuglu Zeybek1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
6Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: L-2-hidroksiglutarik asidüri; L-2-hidroksiglutarat dehidrogenaz enzimindeki yetersizlik sonucu gelişen, yavaş seyirli bir nörometabolik hastalıktır. Çalışmamızda kliniğimizde izlenen L-2-hidroksiglutarik asidüri olgularının, klinik, nöroradyolojik ve genotipik özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya L-2-hidroksiglutarik asidüri tanılı 25 olgu alındı. Olgulara ait demografik veriler, klinik belirti ve bulgular, görüntüleme bulguları ile genetik analiz sonuçları geriye dönük değerlendirildi.
Bulgular: Olguların ortalama tanı yaşı 12,09±8,02 idi. İlk yakınmaları ortalama 39,47±29,96 ayda başlamıştı ve ortalama 9,95±7,78 yıllık tanısal gecikme saptandı. Gelişimsel gerilik, okul başarısında azalma ve nöbetler en sık görülen ilk başvuru yakınmaları iken hastalığın seyrinde davranış sorunları ve nöbetlerin öne çıktığı görüldü. Belirtili olguların tümünde, tanı anında zekâ geriliği ve en az bir patolojik serebellar fizik bakı bulgusu saptandı. Üç olguda beyin tümörü gelişti. Subkortikal ak madde değişiklikleri ile serebellar dentat nükleus tutulumu en sık görülen görüntüleme bulgularıydı. Bir olguda ak madde tutulumu olmayıp, izole bazal gangliyon tutulumu vardı. Benzer genotipik özelliklere sahip olan olgular, farklı klinik ve radyolojik bulgulara sahipti.
Çıkarımlar: Klinik bulguların erken yaşlarda ortaya çıkmasına karşın, L-2-hidroksiglutarik asidüri olgularında ortalama 10 yıllık tanısal gecikme yaşanmaktadır. Erken yaşta beyin tümörü saptanan olgularda, zekâ geriliğine eşlik eden gelişimsel gecikme, serebellar ya/ya da piramidal bulguların varlığında ve otizm spektrumu bozukluğundan psikoza uzanan geniş spektrumdaki davranış bulgularının varlığında L-2-hidroksiglutarik asidüri ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Tanılı olgularda yeni başlayan baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç düzeyi değişikliği ve karakter değiştiren nöbet, malignite gelişimi açısından uyarıcı olmalıdır. Özgül nöroradyolojik bulguların tanınması, olguların daha erken tanı almasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Beyin manyetik rezonans görüntülemesi, L2HGDH, L-2-hidroksiglutarik asidüri, subkortikal ak madde

Evaluation of clinical, neuroradiologic, and genotypic features of patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria

Tanyel Zübarioğlu1, Cengiz Yalçınkaya2, Çiğdem Oruç3, Ertuğrul Kıykım1, Mehmet Şerif Cansever4, Alper Gezdirici5, Gözde Yeşil6, Ece Öge Enver1, Çigdem Aktuglu Zeybek1
1Division of Pediatric Nutrition and Metabolism, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Pediatric Neurology, Department of Neurology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Central Laboratory, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Medical Genetics, Health Sciences University, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
6Department of Medical Genetics, Bezmialem Foundation University, İstanbul, Turkey

Aim: L-2-hydroxyglutaric aciduria is a slowly progressive neurometabolic disorder caused by an enzymatic deficiency of L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase. Here, we aimed to evaluate the clinical, neuroradiologic, and genotypic characteristics of patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria who were followed in our outpatient clinic.
Material and Methods: Twenty-five patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria were enrolled in the study. Data regarding demographic, clinical, and neuroradiologic findings and molecular analysis were evaluated retrospectively.
Results: The mean age of patients at the time of diagnosis was 12.09±8.02 years, whereas the mean age at the time of the first symptoms was 39.47±29.96 months. Diagnostic delay was found as 9.95±7.78 years. Developmental delay, decrease in school success, and seizures were the most common initial symptoms; however, behavioral problems and seizures became more prominent in the disease course. At the time of diagnosis, mental retardation and at least one pathologic cerebellar finding were detected in all symptomatic patients. Three patients developed brain tumors. The most common neuroimaging findings were subcortical white matter changes and cerebellar dentate nucleus involvement. In one patient, there was only isolated basal ganglia involvement without white matter lesions. Patients with similar genotypic features exhibited different clinical and radiologic findings.
Conclusion: Although clinical symptoms appear early in L-2-hydroxyglutaric aciduria, there is approximately a ten-year delay in diagnosis. In subjects in whom brain tumor is detected in early childhood, L-2-hydroxyglutaric aciduria should be considered in the differential diagnosis in the presence of mental retardation accompanied by developmental delay, cerebellar and pyramidal findings, and behavior disorders in a wide spectrum ranging from autism spectrum disorder to psychosis. In patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria, incipient headache, tinnitus, altered consciousness, and seizures can be indicative of brain tumors.

Keywords: Brain magnetic resonance imaging, L2HGDH, L-2-hydroxyglutaric aciduria, subcortical white matter

Tanyel Zübarioğlu, Cengiz Yalçınkaya, Çiğdem Oruç, Ertuğrul Kıykım, Mehmet Şerif Cansever, Alper Gezdirici, Gözde Yeşil, Ece Öge Enver, Çigdem Aktuglu Zeybek. Evaluation of clinical, neuroradiologic, and genotypic features of patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 290-298

Sorumlu Yazar: Tanyel Zübarioğlu, Türkiye