ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Türk Pediatri Arşivi Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 55 (3)
Cilt: 55  Sayı: 3 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Coronavirüs pandemisinde bilimsel araştırmalar ve akademik yayıncılık
Scientific researches and academic publishing during the coronavirus pandemic
Ozgur Kasapcopur
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.78785  Sayfalar 213 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Prematürede intraventriküler kanama
Intraventricular hemorrhage in preterm babies
Eren Özek, Sinem Gülcan Kersin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.66742  Sayfalar 215 - 221

3.
Çoklu karmaşık gelişimsel bozukluğa ne oldu?
Whatever happened to multiple complex developmental disorder?
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65693  Sayfalar 222 - 228

4.
Otizm mi? Pediatristler için bazı öneriler
Is it autism? Some suggestions for pediatricians
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.59862  Sayfalar 229 - 235

ORIJINAL MAKALE
5.
Çocukluk çağı tüberküloz olgularında klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of clinical and laboratory characteristics of childhood tuberculosis
Deniz Aygün, Tarik Yildirim, Özlem Basoğlu Öner, Rengin Siraneci
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.02438  Sayfalar 236 - 243

6.
Alerji öyküsü olan çocuklarda aşılama pratikleri
Immunization practices in children with a history of allergies
Hatice Ezgi Barış, Perran Boran, Ayça Kıykım, Safa Barış, Ahmet Özen, Elif Karakoç Aydıner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.96636  Sayfalar 244 - 250

7.
Atipik hışıltılı çocuklarda erken tanı prognozu etkilemektedir
Early diagnosis effects prognosis in children with atypical wheeze
Ezgi Ulusoy Severcan, Esen Demir, Figen Gulen, Raziye Burcu Guven Bilgin, Remziye Tanaç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.35467  Sayfalar 251 - 256

8.
Prematüreleri bekleyen tehlike: Portal ven trombozları
The danger awaiting premature babies: Portal vein thrombosis
Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Bayram Dorum, Nilgün Köksal, Pınar Kudretoğlu, Birol Baytan, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65289  Sayfalar 257 - 262

9.
Obez çocuklarda lipid metabolizması ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ilişkisi
The association of lipid metabolism and non-alcoholic fatty liver disease in children with obesity
İlhan Hazer, Onur Kabukçu, Murat Yağcı, Zeynep Ertürk, Gonca Kılıç Yıldırım, Birgül Kirel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65148  Sayfalar 263 - 269

10.
Çocukluk çağı atopik dermatitli hastalarda ve ailelerinde dermatolojik yaşam kalitesi değerlendirilmesi
Assessment of dermatological quality of life in patients with childhood atopic dermatitis and their families
Fatma Özgüç Çömlek, Ali Toprk, Mustafa Atilla Nursoy
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.63549  Sayfalar 270 - 276

11.
Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması
Validation of the Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire
Caner Özdemir, Ahmet Ergin, Serpil Ugur Baysal, Ceren Oğuz, Bilge Betül Yılmaz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.80148  Sayfalar 277 - 283

12.
Aşırı aktif mesane tanısı alan çocuklarda tolterodine kullanımının etkisi
Efficacy of tolterodine in children with overactive bladder
Başak Koç, Nur Canpolat, Ibrahim Adaletli, Lale Sever, Haluk Emir, Salim Çalışkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.98215  Sayfalar 284 - 289

13.
L-2-hidroksiglutarik asidüri hastalarında klinik, nöroradyolojik ve genetik bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of clinical, neuroradiologic, and genotypic features of patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria
Tanyel Zübarioğlu, Cengiz Yalçınkaya, Çiğdem Oruç, Ertuğrul Kıykım, Mehmet Şerif Cansever, Alper Gezdirici, Gözde Yeşil, Ece Öge Enver, Çigdem Aktuglu Zeybek
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.06926  Sayfalar 290 - 298

OLGU SUNUMU
14.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal tract bleeding and protein-losing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfalar 299 - 303

15.
Hipertrofik kardiyomiyopati tanılı süt çocuğunda yeni tanımlanan MYBP3 mutasyonu ve impantable defibrilatör uygulaması
Implantation of cardiac defibrillator in an infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBP3 mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfalar 304 - 308

16.
Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu olan prematüre bir yenidoğanda kazanılmış akciğer kistleri
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özmert M.A. Özdemir, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfalar 309 - 311

17.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri: Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gerekli midir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to an EPOR mutation: Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfalar 312 - 315

18.
Erken ve şiddetli indirekt hiperbilirübinemi ile belirti veren bir klasik galaktozemi vakası
A case of classic galactosemia manifesting as neonatal early and profound indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfalar 316 - 319

19.
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri
Recurrent infections, neurologic signs, low serum uric acid levels, and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants
Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788  Sayfalar 320 - 327

20.
Ergen kız hastada alfa lipoik asit zehirlenmesi: Olgu sunumu ve dizin incelemesi
Alpha-lipoic acid intoxication in an adolescent girl: Case report and review of the literature
Sinem Polat, Önder Kılıçaslan, Feruza Turan Sönmez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66564  Sayfalar 328 - 330

EDITÖRE MEKTUP
21.
Some considerations about the association between autism spectrum disorder and epilepsy
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.99266  Sayfalar 331 - 332
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

22.
Immature teratoma of the posterior fossa in an infant: Case report
Mahmood D. Al-Mendalawi
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.87847  Sayfalar 333 - 334
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DIĞER
23.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF