ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Bir çocuk yoğun bakım biriminde kan kültürlerinin geriye dönük değerlendirilmesi: üç yıllık sonuçlar
1 Clinic of Pediatrics, Kayseri Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Kayseri, Turkey  
2 Division of Microbiology, Kayseri Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Kayseri, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 154-161
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5451
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, çocuk yoğun bakım, kan kültürü, mikroorganizma
Özet

Amaç: Bu çalışmada bir çocuk yoğun bakım biriminde yatan hastaların kan kültürlerinde saptanan mikroorganizmaların sıklığının ve antibiyotik dirençlerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Çocuk yoğun bakım biriminde yatan hastalardan mikrobiyoloji laboratuvarına 2013-2016 yılları arasında gönderilen tüm kan kültürleri çalışmaya alındı. Kan kültürlerinden saptanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları belirlendi.

 

Bulgular: Belirtilen sürede toplam 4 239 kan kültürü gönderilmişti. Kültürlerin 324’ünde (%7,6) üreme olduğu saptandı. Saptanan mikroorganizmaların 195’ini (%60,2) gram pozitif bakteriler, 107’sini (%33) gram negatif bakteriler, 22’sini (%6,8) ise mantarlar oluşturmakta idi. En sık saptanan mikroorganizma Koagulaz negatif stafilokok (%45,1) iken, bunu sırasıyla Klebsiella pneumoniae (%14,5), Enterococcus faecalis (%6,5) izlemekte idi. Mantar üremeleri arasında Candida albicans (%59,1) ilk sırada yer alırken, bunu Candida parapsilosis (%27,3) ve Candida tropicalis (%13,6) izlemekteydi. Metisilin direnci Koagulaz negatif stafilokok’ta %89,9, S.aureus’da  %66 olarak saptandı. Enterokok spp.’de vankomisin direnci %3,6 idi. Gram pozitif mikroorganizmalarda linezolid direncine rastlanmadı. Klebsiella spp.’de genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz pozitifliği %61,2, Esherichia Coli’de %100 olarak saptandı. Gram negatif bakterilerde karbapenem direnci %44,9 idi. Acinetobecter baumanii enfeksiyonlarında ise karbapenem direnci %100 olarak saptandı. Candida albicans’ta Amfoterisin-B direnci %61,5,  vorikonazol direnci %7,7 idi.

 

Çıkarımlar: Yoğun bakım birimlerinde hastane enfeksiyonlarına karşı etkin antibiyotik tedavisinin planlanması için her ünitenin kendi florasının özelliklerini bilmesi gerekmektedir. 

 

 

Cite this article as: Ergül AB, Işık H, Ay Altıntop Y, Altuner Torun Y. A retrospective evaluation of blood cultures in a pediatric intensive care unit: A three year evaluation. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 154-61.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018