ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Pediyatrik invaziv kandidiyazis olgularında Candida türlerinin ve antifungal duyarlılıklarının değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5291
161 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, çocuk, invaziv kandidiyazis
Özet

Amaç: İnvaziv Candida enfeksiyonlarında, albicans-dışı Candida türleri ve dirençli suşlar artan sıklıkta etken olarak saptanmaktadır. Bu çalışmada, hastanemizin çeşitli birimlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımının ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Aralık 2012- Haziran 2016  tarihleri arasında invaziv kandidiyazis enfeksiyonları tanılı, tür dağılımı ve antifungal duyarlılığı çalışılmış 54 olgu alındı. Candida izolatlarının amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol, ketokonazol, itrakonazol, anidulafungin, kaspofungin ve flusitozine duyarlılığının belirlenmesinde E-test yöntemi kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların klinik tanıları  kandidemi (n=27, %50), kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (n=1, %1,8), idrar yolu enfeksiyonu (n=13, %24), cerrahi alan enfeksiyonu (n=4, %7,4), karın içi enfeksiyonu (n=3, %5,5), ampiyem (n=2, %3,7) ve pnömoni (n=4,%7,4) idi. En sık izole edilen etken C. albicans (n=27, %50) olup, diğer türler sırasıyla C. parapsilosis (n= 13, %24), C. tropicalis (n=6, %11,1), C. glabrata (n=3, %5,6), C. lusitaniae (n=2, %3,7) ve tiplendirilemeyen Candida türleri (n=3, %5,6) olarak saptandı. Tüm Candida türleri arasında flukonazol direnci %7,4 bulundu. İtrakonazol direnci %33,3, ketokonazol direnci %12,5, anidulafungin direnci %11,1, vorikonazol direnci %5 ve kaspofungin direnci %2,5 idi. İzolatların %41,7’si itrakonazole, %5,6’sı vorikonazole, %3,7’si amfoterisin B’ye orta duyarlı bulundu. İncelemeye alınan örneklerin tamamı flusitozin duyarlıydı.

 

 

Çıkarımlar: Kliniğimizde C. albicans ve albicans-dışı Candida türlerinin dağılımı yarı yarıya saptanmış olup; önemli klinik kullanım alanları olan flukonazol, amfoterisin B ve kaspofungine karşı duyarlılıkları yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 27.04.2017