ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ürtikerli çocukluklarda yüksek doz antihistaminik kullanımı ve risk etmenleri
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 198-203
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4202
Anahtar Kelimeler: Akut ürtiker, antihistaminik, çocuk, kronik ürtiker, ürtiker, tedavi
Özet

Amaç: Çocuklarda ürtiker tedavisinde ilk tercih sedatif olmayan H1-antihistaminik ilaçlardır. Bu çalışmada, ürtikerli çocukların değerlendirilmesi ve yüksek doz H1-antihistaminik tedavi gereksinimi ile ilişkili risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize Ocak 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında başvurarak ürtiker tanısı alan çocukların dosya bilgileri tarandı. Hastaların tıbbi özgeçmişleri, eşlik eden atopik hastalıkları, ailesel atopi öyküleri, kullandıkları ilaçlar, antihistaminik ilaçlara verdikleri tedavi yanıtları, kan eozinofil ve bazofil sayıları ile serum total IgE düzeyleri kaydedildi. Ek olarak, kronik ürtikerli çocukların yedi günlük ürtiker aktivite skorları, otoimmün antikor testleri ve deri prik testi sonuçları değerlendirmeye alındı.

 

Bulgular: Akut ve kronik ürtiker tanısı olan çocukların sayıları sırasıyla 138 ve 92 idi. Kronik ürtikerli çocukların yaşı akut ürtikerli çocuklardan yüksekti (p<0,0001). İki grup arasında kan eozinofil ve bazofil sayıları ile serum total IgE düzeyleri açısından fark saptanmadı (p>0,05). Kronik ürtikerli çocuklarda kan eozinofil sayısı ile UAS7 arasında negatif yönlü bir korrelasyon saptandı (r=-0,276, p=0,011). Kronik ürtiker ve yüksek doz H1-antihistaminik gereksinimi ≥10 yaş çocuklarda daha sık görüldü (p<0,001, p=0,015). Kronik ürtikerli çocuklarda yüksek ürtiker aktivite skoru (OO: 1,09; GA: %95 1,03-1,15) ve bazopeni (OO: 6,77; GA: %95 2,01-22,75) yüksek doz H1-antihistaminik gereksinimi ile ilişkili bulundu.

 

Çıkarımlar: Yüksek doz H1-antihistaminik tedavi gereksinimi hastanın yaşı ile uyumlu olarak artmakta idi. Kronik ürtikerli çocuklarda hastalığın ağırlığı ve bazopeni yüksek doz H1-antihistaminik tedavi gereksinimi ile ilişkili bulundu. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 198-203)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018