ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz tanılı olguların değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 152-158
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3836
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz
Özet

Amaç: Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz ciddi akut mukokütanöz hastalıklardır. Bu çalışmada; son beş yıl içinde kliniğimizde Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve Stevens Johnson sendromu/toksik epidermal nekrolize geçiş olguları tanıları ile izlenen olguların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Kliniği’nde Stevens Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz ve Stevens Johnson sendromu/toksik epidermal nekrolize geçiş olguları tanılarından herhangi birini almış 11 olgu alındı. Elektronik dosyaları incelenerek; klinik özellikleri, laboratuvar verileri ve tedavi yanıtları değerlendirildi.

 

Bulgular: İki olgu Stevens Johnson sendromu, dört olgu Stevens Johnson sendromu/toksik epidermal nekrolize geçiş olguları ve beş olgu toksik epidermal nekroliz tanısı aldı. Başvuru öncesi ilaç kullanım ortanca süresi: 10 gün idi (2-44 gün). Olguların ikisinde Herpes simpleks virüs immünoglobulin M pozitif saptandı. Lezyonların iyileşme ortanca süresi 38 gün (26-94 gün), hastanede yatış ortanca süresi: 14 gün idi (6-80 gün). Makülopapüler döküntüler ve ağızda mukozit tüm olgularda görülürken, göz tutulumu, vezikül ve/veya bül oluşumu ve epidermal ayrışma 10 olguda vardı. Yara bakımı, H1 antihistaminik ve metil prednizolon tüm olgularda kullanılırken, yedi olguda intravenöz immünglobülin ve bir olguda siklosporin kullanıldı. İki olguda sekel değişikliklerin geliştiği görüldü. Hasta kaybı olmadı.

 

Çıkarımlar: Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizin etiyolojisinde antikonvülsanlar, antibiyotikler ve steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar önemli rol oynamaktadır. Ağır tablolarda etken olarak antikonvülsanlar daha ön plana çıkmaktadır. Uygun yara bakımı ve immünsüpresif ilaçlar ile hastalar sekelsiz ya da çok hafif sekellerle iyileşebilmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018