ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Van ilinde çocuklarda hepatit E epidemiyolojisi
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Van, Türkiye  
2 Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Bursa, Türkiye  
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 148-151
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4119
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, hepatit E, Türkiye, Van
Özet

Amaç: Hepatit E virüsü enterik olarak bulaşan ve özellikle su kaynaklı salgınlara yol açabilen bir hepatit etkenidir.  Esas olarak fekal oral yolla bulaşmasına karşın; gelişmekte olan ülkelerde, pek çok olgunun zoonotik olarak bulaştığı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada Van ilinde çocuk yaş gurubunda hepatit E seroprevalansını araştırmak, demografik özellikler, yaşanılan ev/bölge, evde kullanılan su kaynağı, hayvancılıkla uğraşıyor olma ve ameliyat geçirmek ile seroprevalansın ilişkisini ortaya koymak amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Van ilinde Haziran-Eylül 2014 tarihleri arasında 2 ay-18 yaş arası çocuklarda hepatit E virüsü IgG antikoru ELISA yöntemi ile çalışıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 408 çocuk ve ergen olgu dahil edildi. Olguların %4,2’sinde Hepatit E virüsü Ig G pozitif saptandı.  Olguların 179’u (%43,8) kız, 229’u (%56,2) erkekti, yaş ortalaması 123 ay±56,6 aydı (en az iki ay, en çok 214 ay). Yaş gruplarına göre ve cinsiyete göre seropozitiflik oranları karşılaştırıldığında fark bulunmadı. Yaşanılan yer, hayvancılıkla uğraşma, kullanılan su kaynağı değişkenleri ile hepatit E virüs seropozitifliği arasında ilişki bulunmadı. Anti-hepatit E virüs seropozitifliği ile anne-baba eğitim düzeyi, evde yaşayan kişi sayısı, ameliyat geçirmiş olma ile ilişkisi bulunmadı.

 

Çıkarımlar: Çalışmamızda hepatit E virüs seropozitifliği Türkiye ortalamasından düşük olarak bulunmuştur. Ülkemizin farklı yerlerinden bildirilen sonuçlarla uyumlu olarak hepatit E enfeksiyonu Van ilinde çocukluk çağında ciddi bir sorun teşkil etmemektedir. Hayvancılıkla uğraşma ve kaynak suyu kullanma hepatit E virüs enfeksiyonu açısından risk etmeni olarak görülmemektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018