ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Enürezis tanısı alan çocuklarda davranışsal problemler
1 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 142-147
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2967
Anahtar Kelimeler: Çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği davranış problemleri, enürezis, dışa yönelim, içe yönelim
Özet

Amaç: Beş yaşından itibaren ardışık üç ay boyunca, haftada en az iki kez istemsiz ya da amaçlı bir biçimde yatağa ya da giysilere idrar kaçırma olarak tanımlanan enürezis, çocukluk çağında sık karşılaşılan kronik bozuklardan biridir. Bu çalışmanın amacı enürezis tanısı alan çocuklarda içe atım ve dışa atım problemlerinin sıklığını araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri polikliniklerine başvuran, enürezis tanısı almış 7 ile 11 yaş aralığında 30 çocuk ile, aynı yaş aralığında Bakırköy ilçesine bağlı bulunan ilköğretim okullarından rastgele örneklem yoluyla seçilmiş 30 çocuğun Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği verilerini karşılaştırmıştır.

 

Bulgular: Her iki grubun alt ölçek puanları karşılaştırıldığında enürezis tanısı alan çocukların “Anksiyete Bozukluğu”, “Obsesif Kompulsif Bozukluk” ve “Ağır Bilişsel Tempo” alt ölçekleri dışında tüm DSM alt ölçeklerinde anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları görülmüştür. Enüretik çocukların İçe yönelim (p=0,001), Dışa yönelim (p<0,001) ve Toplam problem (p<0,001) alt grup puanları da kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

 

 

Çıkarımlar: Araştırma bulguları enürezis tanısı alan çocukların kontrol grubuna kıyasla daha yüksek oranda davranışsal problem sergilediğine işaret etmektedir. Bulgular, literatür ile uyumludur. Bununla birlikte, yurtdışında yürütülen çalışmalarla karşılaştırıldığında, çalışmamıza katılan enüretik çocukların İçe Yönelim problem puanları oldukça yüksek bulunmuştur. Bu durumun kültürel etkenlere bağlı olabileceği düşünülmüştür ancak verilerin Türkiye popülasyonunda daha geniş bir örneklem grubu ile yapılacak çalışmalarda sınanmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018