ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Primer mitral kapak prolapsusu olan çocuklarda QT dispersiyonu ve ventriküler aritmiler
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 135-141
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4094
Anahtar Kelimeler: Aritmi, çocuk, primer mitral kapak prolapsusu, QT dispersiyonu
Özet

Amaç: Primer mitral kapak prolapsusu olan çocuklardaki ventriküler aritmileri araştırmak ve ventriküler aritmilerin QT uzunluğu, QT dispersiyonu, otonom işlev testleri ve kalp hızı değişkenliği ile ilişkisini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Primer mitral kapak prolapsusu olan 42 çocuk hasta ve 32 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Oniki derivasyonlu elektrokardiyogram, 24 saatlik ritim Holter’i, otonom işlev testleri ve ekokardiyografi yapıldı. Elektrokardiyogramlar dijital ortamda büyütüldü. QT uzunluğu kalp hızına göre düzeltildi. Hastalar 24 saatlik ritm Holter’indeki ventriküler erken vuru sayısına ve kompleks ventriküler aritmi varlığına göre gruplandırıldı. Kalp hızı değişkenliği ölçümleri 24 saatlik ritim Holter’inden otomatik olarak hesaplandı. Otonom işlev testlerinden ortostatik hipotansiyon ve dinlenme kalp hızı kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 13,9±3,3 yıl ve kontrol grubunun yaş ortalaması 14,6±3,1 yıl idi (p>0,05). Hastaların 34’ü kız (%81), sekizi erkek (%19) ve kontrol grubunun 25’i kız (%78), yedisi erkekti (%22) (p>0,05). Hastaların QT dispersiyonu ve düzeltilmiş QT mesafesi kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede artmış olarak bulundu (56±16 ms ve 43±11 ms, p=0,001; 426±25 ms ve 407±26 ms, p=0,002). Yirmi dört saatlik ritim Holter incelemesinde 42 hastanın 21’inde (%50) ve 32 sağlıklı kontrolün altısında (%19) ventriküler erken atım  saptandı (p=0,006). Yirmi dört saatte 10’un üzerinde ventriküler erken atımları olan ve/veya kompleks ventriküler aritmileri olan hastalarda QT dispersiyonunun ventriküler erken atımları olmayan  sağlıklı çocuklara göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p=0,002). Hasta ve kontrol grubu arasında kalp hızı değişkenliği ölçümleri ve otonom işlev testleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

 

Çıkarımlar: Primer mitral kapak prolapsusu olan çocuklarda QT dispersiyonu ventriküler aritmilerin değerlendirilmesinde faydalı bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018