ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Hashimoto tiroiditi tanılı çocuk ve ergenlerde çölyak hastalığı
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 100-105
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3566
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çölyak hastalığı, hashimoto tiroiditi
Özet

Amaç: Bu çalışmamızda, hashimoto tiroiditi tanısı ile izlenen çocuklardaki klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi ve çölyak hastalığı sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde yaşları 6-17,9 arasında değişen, hashimoto tiroiditi tanısı ile izlenen 80 olgunun verileri geriye yönelik incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, ailede tiroid hastalığı öyküsü, klinik ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Tirotropin, serbest tiroksin düzeyleri, tiroid otoantikorları (anti-tiroglobulin ve anti-peroksidaz), doku transglutaminaz immünglobülin A (dTG-IgA), serum IgA düzeyleri ve tiroid ultrasonografileri kaydedildi.

 

Bulgular: Çalışmaya, 65’i (%81,2) kız, 15’i (%18,8) erkek olmak üzere 80 olgu alındı. Olguların 38’inin (%47,5) ailesinde tiroid hastalığı öyküsü vardı. En sık başvuru yakınması boyunda şişlik (%30) ve ağırlık artışıydı (%25). Tanı anında, olguların %53,8’inde (n=43) ötiroidizm, %28,7’sinde (n=23) subklinik hipotiroidizm, %17,5’inde (n=14) aşikâr hipotiroidizm saptandı. Fizik bakısında, 37 (%46,2) olguda guatr olduğu saptandı. Çalışmaya alınan olguların sadece birinde (%1,25) hashimoto tiroiditi tanısı aldıktan sonra klinik izleminde dTg-IgA pozitifliği belirlendi ve bu olgunun ince bağırsak biyopsisinde villus atrofisi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit sayısında artış saptandı ve çölyak hastalığı tanısı doğrulandı.

 

Çıkarımlar: Çalışmamızda hashimoto tiroiditi tanılı olguların en sık başvuru yakınmasının guatr, güçsüzlük ve kilo artışı olduğu ve çölyak hastalığı sıklığının %1,25 (1/80) olduğu saptanmıştır. Bu çalışma, hashimoto tiroiditi tanısı ile izlenen hastalarda çölyak hastalığı sıklığının sağlıklı çocuk toplumuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018