ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda serebral tromboz olgularının değerlendirilmesi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 87-93
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3660
Anahtar Kelimeler: Antikoagulan tedavi, çocuk, serebral tromboz
Özet

Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde serebral sinovenöz tromboz tanısıyla izlenen olguların yaş, cinsiyet, klinik bulgular, etiyoloji, risk etmenleri, görüntüleme bulguları, tedavi ve hastalığın seyri yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Çocuk Nöroloji Kliniğimizde 1 Aralık 2010 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında serebral tromboz tanısıyla izlenen, 11 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: On bir olgunun yedisi erkekti (%63,6). Ortanca yaş 14 idi (aralık 2-17). Olguların altısı (%54,5) baş ağrısı yakınması ile başvurdu. Diğer başvuru nedenleri; çift görme (n=3), konuşamama, güç kaybı (n=1), nöbet (n=1) idi. Sekiz hastaya psödotumor serebri (%72,7) tanısı konuldu. Etiyolojide üç olguda mastoidit, bir olguda mastoidit ve menenjit birlikte, üç olguda Behçet hastalığı, bir olguda kafa travması saptandı. Üç hastada yalnız protrombotik genetik risk etmenleri mevcuttu; bir hastada protein C ve birlikte protein S eksikliği bir hastada antitrombin 3 eksikliği ve bir hastada hiperhomosisteinemi ve B12 vitamin eksikliği, ek olarak; mastoidit ve menenjiti olan bir hastada homozigot MTFHR A1298C mutasyonu, mastoiditi olan bir diğer hastada protein S eksikliği ve lupus antikoagulanı saptandı. Tüm hastalar antikoagulan tedavi aldı ve bir olgu dışında tüm olgular nörolojik sekelsiz iyileşti.

 

Çıkarımlar: Baş ağrısı ve fokal nörolojik bulgularla ile başvuran hastalarda serebral sinovenöz tromboz akılda tutulmalı, tanı için gerekli görüntüleme tetkikleri istenmelidir. Kulak burun boğaz muayenesi detaylı yapılmalı, mastoidit araştırılmalıdır. Çocuklarda kalıtsal trombofilik etmenlerin rolü olabileceğinden genetik risk etmenlerinin araştırılması önerilir.  Etiyolojide ülkemizde görece sık görülen Behçet hastalığı unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018