ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Akut bronşiolitli çocuklarda ortalama trombosit hacminde azalma
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye  
2 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Hematoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 40-45
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3140
Anahtar Kelimeler: Bronşiolit, inflamasyon, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım aralığı
Özet

Amaç: Yangıda rol aldığı bilinen trombositlerin etkinleştiklerinde şekilleri değişmekte, bu değişim ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım aralığı değerlerine yansımaktadır. Bu nedenle ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım aralığının birçok inflamatuvar hastalığın tanı ve izleminde faydalı ölçümler olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada akut bronşiolit tanısı alan çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım aralığı değerlerindeki değişim incelenmiştir.

 

Gereç ve Yöntemler: İki yaşın altında olan akut bronşiyolit tanısı almış 313 hasta ve 201 sağlıklı çocuk olmak üzere iki yaşın altında toplam 514 çocuk değerlendirmeye alındı. Hastalar hafif, orta ve ağır derecede bronşiolit atağı geçirenler ve kontrol grubu olmak üzere dört gruba ayrıldı. Gruplar arasında ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım aralığı değerleri açısından anlamlı fark olup olmadığı belirlendi. Tüm sonuçlar için p<0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı  kabul edildi.

 

Bulgular: Ortalama trombosit hacmi hafif derecede bronşiolit atağı geçiren hasta grubunda 6,8±0,6 fL, orta derecede bronşiolit atağı geçiren hasta grubunda 6,7±0,6 fL, ağır derecede bronşiolit atağı geçiren hasta grubunda 6,5±0,5 fL, kontrol grubunda  7,3±1,1 fL idi. Hafif, orta ve ağır derecede bronşiyolit atağı gruplarında ortalama trombosit hacmi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p=0,000). Trombosit dağılım aralığı hafif derecede bronşiolit atağı geçiren hasta grubunda %17,2±0,83, orta derecede bronşiolit atağı geçiren hasta grubunda %17,1±0,96, ağır derecede bronşiolit atağı geçiren hasta grubunda %17,3±0,87, kontrol grubunda ise %16,9±1,6 idi. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,159). Trombosit sayısı hafif, orta ve ağır grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,000).

 

Çıkarımlar: Ortalama trombosit hacmi akut bronşiolitli hastalarda azalmıştır. Akut bronşiyolit atağının şiddetini belirlemede ise yararlı bir ölçüm değildir. Kan sayımı sonucunu değerlendiren klinisyenin bu değişkeni de yorumlaması önemlidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018