ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Birincil immün yetmezliklerde deri altı immünglobulin kullanımı
1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 8-14
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3058
Anahtar Kelimeler: Birincil immün yetmezlik, çocuk, deri altı immünglobulin
Özet

Amaç: Birincil antikor yetmezliklerinde enfeksiyonların şiddet ve sıklığını azaltmak için immünglobulin yerine koyma tedavisi gerekmektedir. İmmünglobulin G (İgG) intramüsküler, intravenöz ve deri altı yoluyla verilebilir. Deri altı immünglobulin tedavisi alan 16 hastanın verileri geriye dönük sunularak, tedavi etkinliği, doz ayarlaması, yan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastaların dosya kayıtlarından demografik, klinik ve laboratuvar bulguları, deri altı immünglobulin uygulamasının dozu ve doz aralığı, uygulama süresi, bölgesi ve yöntemi, yan etkiler ve enfeksiyon sıklığı kaydedildi.

 

Bulgular: Birincil immün yetmezlik tanılı 0-33 yaş arasında Deri altı İgG uygulanan 16 hasta (yedi kız, dokuz erkek) değerlendirmeye alındı. Hastalar deri altı immünglobulin öncesinde iki-dört haftada bir 0,33-1,25 g/kg doz aralığında %5-10 derişimde intravenöz immünglobulin almaktaydı. Deri altı immünglobulin ise 0,03-0,43 g/kg dozundan bir-iki hafta ara ile %10 derişimde ürün ile uygulandı. İntravenöz immünglobulin uygulamada doz öncesi serum vadi IgG düzeyleri ile subkütan immünglobulin tedavileri sırasında kararlı serum IgG düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak serum vadi İgG düzeyleri <600 mg/dL olan beş hasta değerlendirildiğinde, deri altı immünglobulin ile kararlı serum İgG düzeylerinde anlamlı artış saptandı (p=0,043). On aylık izlemde dört hastada yedi enfeksiyon (üç üst solunum yolu enfeksiyonu, iki alt solunum yolu enfeksiyonu ve iki akut gastroenterit) gözlendi. Hiç bir hastada akut ciddi bakteriyel enfeksiyon gözlenmedi. Lokal yan etki bildirimi 180 uygulamanın sadece 10 tanesinde (%6) gerçekleşti. Ciddi yan etki hiçbir hastada saptanmadı. On altı hastanın tümü tedavilerine deri altı immünglobulin uygulama ile devam etmek istediğini ifade etti.

 

Çıkarımlar: Deri altı yöntemle immünglobulin yerine koyma tedavisi etkin, emniyetli, kolay ve bireysel uygulamaya elverişli bir seçenektir. Birincil antikor yetmezliği olan hastalarda gerekli eğitimler verilip bilgilendirme ve onam alınması halinde evde deri altı immünglobulin uygulaması yapılabilmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018