ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İnfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinin klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 217-225
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2827
Anahtar Kelimeler: Akut solunum yolu enfeksiyonları, influenza, solunum yolu virüsleri
Özet

Amaç: Çalışmamızda moleküler yöntemlerle viral etkeni saptanmış olan solunum yolu enfeksiyonlarının klinik ve epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi ve influenza ile diğer solunum yolu virüslerinin bu bağlamda karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Aralık 2013-Nisan 2014 arası çocuk acil polikliniğine ateş ve solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş üstü 178 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

 

Bulgular: Olguların %78,6’sında (s=140) polimeraz zincir reaksiyonu ile en az bir solunum yolu patojeni saptandı: influenza A (H3N2) %33,5, influenza B %16,4, respiratuvar sinsityal virüs %9,2, adenovirüs %7,8, rinovirüs %7,1, koronavirüs %7,1, insan metapnömovirüsü %5,7, insan bokavirüsü %5,7, parainfluenza virüs %3,5, çoklu infeksiyon %2,8 oranında bulundu. Olguların ortalama yaşı 6,3±3,6 olup 69 olgu (%49,2) 2-5 yaş aralığında, 71 olgu ise (%50,7) 5 yaş ve üzerinde idi. Üst solunum yolu enfeksiyonu %65,7, alt solunum yolu enfeksiyonu ise %34,2 oranında saptandı. Solunum yolu virüslerinin dağılımının yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği izlendi. Her iki yaş grubunda da en sık influenza A enfeksiyonu görülmekle birlikte, 5 yaş üstünde ikinci sıklıkta influenza B (p=0,008), 2-5 yaş grubunda ise respiratuvar sinsityal virüs enfeksiyonu (p=0,003) saptandı. ‘Center for Disease Control and Prevention’ rehberlerinde belirtilen ‘influenza benzeri hastalık’ tanımına uyan 118 olgunun %55,9’unda influenza virüsleri, %44’ünde ise diğer viral etkenler saptandı. İnfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinin sebep olduğu klinik tablolar ve radyolojik bulgular arasında fark bulunmadı.

 

Çıkarımlar: Bu çalışmada, influenza ve diğer solunum yolu virüslerinin, aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak kesin ayrımının yapılamayacağı sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018