ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi: tek merkez deneyimi
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Isparta, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 211-216
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3157
Anahtar Kelimeler: Aile memnuniyeti, çocuk, komplikasyon, perkütan endoskopik gastrostomi, süt çocuğu
Özet

Amaç: Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda üç yıllık dönemde perkütan endoskopik gastrostomi işlemi uygulanmış çocukların demografik verilerinin, komplikasyon oranlarının irdelenmesi ve aile memnuniyetinin sorgulanması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Mart 2011-Mart 2014 yılları arasında birimimizde perkütan endoskopik gastrostomi işlemi uygulanan olguların demografik verileri, komplikasyonları ve izlem bulguları hasta dosyalarından geriye dönük olarak incelendi. İstatistiksel değerlendirme ki-kare ve paired t testi ile yapıldı.

 

Bulgular: Üç yıl içinde 34 hastaya 47 perkütan endoskopik gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi ilişkili işlem gerçekleştirilmişti. Olguların ortanca yaşı 2,25 yıl (3 ay-16 yıl, 1 ve 3. çeyrek=1,0-6,0), ağırlık ortalaması 13,07±8,6 kg (3 kg-47 kg) idi. Olguların işlem öncesi beden ağırlığı Z skoru ortalaması -2,26±1,20 (-5-0), boy Z skorları ortalaması -2,25±0,96 (-3,85-0,98) saptandı. Yirmi dört olgunun işlem sonrası 12. aydaki boy ve beden ağırlığı Z skorlarına ulaşılabildi. Bu 24 hastanın perkütan endoskopik gastrostomi kateteri takıldıktan bir yıl sonra beden ağırlığı Z skoru ortalamasında -2,41’den -1,07’ye (p=0,000) ve boy Z skoru ortalamasında -2,29’den -1,99’a (p=0,000) olacak şekilde anlamlı artış saptandı. Olguların çoğunluğunu nörolojik ve metabolik hastalığı olan çocuklar oluşturmaktaydı (sırasıyla %64,7 ve %26,5). İşlem sonrasında bir hastada peritona mama kaçağı, üç hastada yerel stoma enfeksiyonu ve izlemde bir hastada “Buried bumper (gömülmüş tampon) sendromu” geliştiği saptandı. Perkütan endoskopik gastrostomi öncesi anti-reflü ilaç kullanan hasta sayısı 16 (%47,1) iken, perkütan endoskopik gastrostomi sonrası bu sayı 18’e (%52,9) yükseldi (p=0,62). Perkütan endoskopik gastrostomi sonrası sık aspirasyon pnömonisi geçiren beyin felci tanılı bir hastaya Nissen fundoplikasyonu uygulandığı ve bir olgunun perkütan endoskopik gastrostomi kateterinin çıkarıldığı saptandı. Ebeveynlerin işlem sonrası peruktan endoskopik gastrostomi ile ilgili görüşleri olumlu idi.

 

Çıkarımlar: Perkütan endoskopik gastrostomi, çocuklarda ve ergenlerde olduğu gibi, süt çocuklarında da oldukça başarılı ve güvenilir bir yöntemdir. Ailelerin işlem sonrası perkütan endoskopik gastrostomi ile ilgili görüşleri olumludur.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018