ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kronik engelli çocuğu olan ailelerde başka çocuk yapma isteği ve anne-baba birlikteliğine etkisi
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye  
2 Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Karabük, Türkiye  
3 Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Düzce, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 163-169
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2795
Anahtar Kelimeler: Aile üzerindeki etki, bakım veren, kardeş, kronik engelli çocuk
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik engelli çocuğu olan ebeveynlerin başka çocuk yapma isteklerinin incelenmesi ve engelli çocuğa sahip olmanın anne-baba birlikteliğine etkisini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, kronik engelli 145 çocuğun ailesi dahil edildi. Çocuk ve aileye ait sosyo-demografik bilgiler alındıktan sonra, hazırlanan soru formu ile anne-babanın birlikte yaşayıp yaşamadıkları, ailedeki çocuk sayısı, engelli çocuktan sonra başka çocuğa sahip olmak isteyip-istemedikleri, engelli çocuğun ev halkı ile ilişkisi sorgulandı. Araştırmanın yapılabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’nda 18.10.2012 tarih ve 2012/34-13 karar numarası ile onay alındı. Çalışmadan elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak ifade edildi.

 

Bulgular: Ebeveynlerin %91,7’si birlikteliklerini sürdürüyorken, %2,8’i boşanmış, %1,4’ü eşi tarafından terk edilmişti. Engelli çocuktan sonra başka çocuk istemeyen ebeveynlerin (ya da yapmayanların) oranı %65,2 olarak bulundu. Başka çocuk istememelerinin en büyük nedeni hasta çocuklarına yeterli zaman ayıramayacaklarını düşünmeleri olarak belirlendi. Ebevenynlerin %35,1’i engelli çocuktan sonra birbirlerine daha çok kenetlendiklerini belirtirken, %35,2’si gelecekle ilgili kaygılarının daha çok arttığını ifade etti. Ebeveynlerin %58’i sosyal ilişki ve toplumsal katılımlarının etkilenmediğini belirtirken, diğerleri farklı şekillerde etkilendiğini belirtti.

 

Çıkarımlar: Kronik engelli çocuğu olan ailelerde, anne-baba birlikteliği çok fazla etkilenmemiş olmakla birlikte, ebeveynlerin yoğun gelecek kaygısı yaşadığı saptandı. Bu durumun, kronik engelli çocuğu olan ebeveynlerin engelli doğacak kaygısıyla başka çocuk yapma arzularını da etkileyebildiği belirlendi. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018