ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Erken girişim gerektiren doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlarda sorunlar: bölgesel rapor
1 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Birimi, Diyarbakır, Türkiye  
2 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Genel Pediatri Birimi, Diyarbakır, Türkiye  
3 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kardiyoloji Birimi, Diyarbakır, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 158-162
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2254
Anahtar Kelimeler: Girişim gerektiren doğumsal kalp hastalığı, prenatal tanı, transport, yenidoğan
Özet

Amaç: Bu çalışmada hastanemizde erken girişim gerektiren doğuştan kalp hastalığı tanısı alan yenidoğanların sorunlarının irdelenmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011- Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemizin yenidoğan yoğun bakım birimine erken girişim gerektiren doğuştan kalp hastalığı tanısı ile yatırılan yenidoğanların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bütün olgulara yatışlarının ilk gününde ekokardiyografi ve “Score for Neonatal Acute Physiology-II” (SNAP-II) skorlaması yapıldı. İstatistiksel analizler Number Cruncher Statistical System 2007 programı ile yapıldı, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 83 olgu çalışmaya alındı. Olguların 46’sı (%55) erkek; 37’si (%45) kızdı. Hastaların %68’i çevre illerden %32’si ise ilimizdeki başka merkezlerden birimimize sevk edilmişlerdi. Yaşları 0-28 (ort: 5,6±6,4 gün) gün arasında değişmekte idi. Başvuru SNAP-II skorları 0-90 (ort: 20±20,3) bulundu. Hiçbir olgunun prenatal tanısı yoktu. Sık tanılar %33,7 oranı ile büyük arterlerin transpozisyonu ve %19,3 ile pulmoner atrezi idi. Ondokuz (%22) olgu ünitemizde kaybedildi. Ölümler ile SNAP-II skorları (p<0,0001) ve vasopressör kullanımı (p<0,004) arasında anlamlı ilişki saptandı. Tanı, cinsiyet, alprostadil kullanımı ve yaş, ölüm oranı ile ilişkili bulunmadı. Altmış olgu hava ambulansı ile daha büyük merkezlere sevk edildi, üç olgu da elektif operasyon planlanarak taburcu edildi.

 

Çıkarımlar: Çalışmamızın sonuçlarına göre bölgemizde girişim gerektiren doğumsal kalp hastalığı olan yenidoğanlara prenatal tanı koyulmadığı; bu olguların ölüm oranlarının yaş, cinsiyet ve doğumsal kalp hastalığının tipi ile değil ünitemize başvurduklarındaki klinik durumlarının kötülüğü ile ilişkili olduğu; dolaşım yetersizliği gelişenlerde ölüm oranının çok daha yüksek olduğu ve yaşayan olguların çoğunun girişim yapılacak merkezlere hava ambulansı ile gönderildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018