ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir çocuk hastanesinde kan kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
1 Gaziantep Çocuk Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Birimi, Gaziantep, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 102-107
DOI: 10.5152/tpa.2015.2593
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Güneydoğu Anadolu, kan kültürü
Özet

Amaç: Kan dolaşımı enfeksiyonları, antimikrobiyal tedaviye rağmen hastanede yatan hastalarda hastalık ve ölümün en önemli nedenlerinden biridir. Bu enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi klinik açıdan önemlidir. Bu çalışmanın amacı Güneydoğu Anadolu’da bir çocuk hastanesinde 18 aylık dönemde kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: 01.07.2010 ve 01.01.2012 tarihleri arasında Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde yatan hastalardan gönderilen 7 040 kan kültürü değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmada toplam 7 040 kan kültürü değerlendirilmiş olup, 2 075 (%29,47) kan kültüründe üreme saptanmıştır. Çalışmamızda en sık izole edilen bakteriler koagülaz negatif stafilokoklar (%45,97) olup, bunu Salmonella spp. izlemiştir (%7,8). Enterokok izolatları %12,12 oranında glikopeptid antibiyotiklere dirençli olarak saptanmıştır. En sık izole edilen gram negatif bakteri olan Salmonella spp.’de %15,43 izolatta kinolonlara karşı azalmış duyarlılık saptanmıştır. E. coli ve K. pneumoniae izolatlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitiflik oranının sırasıyla %35,08 ve %57,14 olduğu gözlenmiştir. P. aeruginosa izolatlarında imipenem direnç oranının %33,33 olduğu görülmüştür. Çalışmamızda nonfermentatif bakteriler arasında en sık olarak S. maltophilia izole edilmiştir.

 

Çıkarımlar: Kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin dağılımı ve antibiyotik direnç oranları Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında değişkenlik göstermektedir. Bizim çalışmamızda elde edilen farklı sonuçlar enfeksiyonlara karşı bölgesel yatkınlıklar ve hasta toplumuna bağlı olabilir. Enfeksiyon etkenlerinin ve antibiyotik direnç oranlarının dağılımının düzenli aralıklarla değerlendirilmesi ülkemizde uygun antibiyotik kullanım yöntemlerinin oluşturulmasına ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018