ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi ile birlikte power Doppler ultrasonografinin çocukluk çağı ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısındaki rolü
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Poliklinik, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 90-95
DOI: 10.5152/tpa.2015.2487
Anahtar Kelimeler: Akut piyelonefrit, çocuk, idrar yolu enfeksiyonu, power Doppler ultrasonografi
Özet

Amaç: Bu çalışmada; ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda böbrekte parankimal tutulumun ortaya konulmasında altın standart görüntüleme yöntemi olarak kabul edilen Tc-99m dimerkaptosüksinikasit böbrek sintigrafisi ile karşılaştırıldığında; doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi ile birlikte power Doppler ultrasonografinin başarısı araştırılmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu ileriye dönük çalışmaya ilk kez ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanede yatarak tedavi edilen 60 hasta alındı. Tüm hastalar başvurudan sonraki ilk üç gün içinde hem Tc-99 m dimerkaptosüksinikasit böbrek sintigrafisi, hem de doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi- power Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi.               

 

Bulgular: Doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi-power Doppler ultrasonografi ile değerlendirilen hastaların (n=60) 29’unda böbrekte akut enfeksiyon bulgusu saptanırken; hastaların (n=60) 33’ünde dimerkaptosüksinikasit böbrek sintigrafisinde anormallik saptandı. İlk kez ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısı alan hastalarda doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi - power Doppler ultrasonografinin altın standart görüntüleme yöntemi olarak kabul edilen Tc-99m dimerkaptosüksinikasit böbrek sintigrafisi ile karşılaştırıldığında; duyarlılığı %57,58 (%95 güvenirlik aralığı: %40,81-%72,76), özgüllüğü %62,96 (%95 güvenirlik aralığı: %44,23-%78,47), pozitif kestirim değeri: %65,52 (%95 güvenirlik aralığı: %52,04-%77), negatif kestirim değeri: %54,84 (%95 güvenirlik aralığı: %41,54-%67,52) olarak hesaplandı.

 

Çıkarımlar: Her ne kadar eldeki veriler power Doppler ultrasonografinin başarısının henüz yeterli düzeyde olmadığını gösterse de; hastalar erken dönemde ve uygun sedasyon ile değerlendirildiğinde; pratik ve radyasyon içermeyen bir yöntem olan power Doppler ultrasonografi çocukluk çağı ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısında düzenli olarak uygulamalarda yer alabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018