ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk hemşirelerinin ilaç uygulama ve hazırlama bilgi durumunun değerlendirilmesi
1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 333-339
DOI: 10.5152/tpa.2014.1751
Anahtar Kelimeler: Çocuk hemşireliği, ilaç hataları, ilaç uygulamaları
Özet

Amaç: Çocuk yaş grubu hastalar ile ilgilenen hemşirelerin ilaç uygulamaları ve ilaç uygulama hataları ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma verileri İstanbul ilinde iki eğitim ve araştırma hastanesi çocuk bölümlerinde görevli olan ve çalışmayı kabul eden hemşirelerden elde edildi. Araştırmacılar tarafından deneyimler ve literatür bilgileri doğrultusunda çalışmanın anket formu oluşturuldu. Ankette bireyin genel çalışma özellikleri ile birlikte ilaç hazırlama, hesaplama ve uygulama ile ilgili toplam 31 soru birebir görüşme ile dolduruldu. Veriler yüzdelik ve ki-kare testleri ile değerlendirildi. Çalışmaya Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik onayı (365/2013) alındıktan sonra başlandı.

 

Bulgular: Çalışma anketi kabul eden 98 hemşire ile yapıldı. Çalışmaya katılanların eğitim durumu; lisans (%48), lise (%32,7), ön lisans (%12,2), yüksek lisans (%6,1) ve doktora (%1) şeklindeydi. Ankete katılanların %88,8’inin hasta merkezli, %11,2’sinin iş merkezli olarak çalıştığı belirlendi. Tedavi hazırlama esnasında ara verme/tedavi hazırlama aşamasının bölünme sıklığı %92,9 oranında saptandı. Yüksek riskli ilaçları hazırlarken veya uygularken çift kişi ile kontrol edilme sıklığının %64,3 olduğu, ilaçların doğru saklanma koşullarının %76,5 oranında bilindiği belirlendi. Lisans mezunu sağlık çalışanının birim çevirmede daha başarılı olduğu saptandı (p=0,000). İlacın toz ağırlığının hesaplamada %85,7 oranında dikkate alındığı belirlendi.

 

Çıkarımlar: Sonuç olarak çocuk bölümlerinde çalışan hemşirelerin ilaç uygulama ve hazırlama konusunda standart bir eğitim almadıkları saptandı. Lisans mezunlarının doz hesaplamada daha başarılı oldukları, tedavi hazırlamada >%90 oranında sürecin bölündüğü, çift kişi ile kontrol edilme sıklığının düşük olduğu belirlendi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018