ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklardaki karbonmonoksit zehirlenmesinde nörolojik ve kardiyolojik bulguların değerlendirilmesi
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 314-322
DOI: 10.5152/tpa.2014.201010
Anahtar Kelimeler: Çocuk, hiperbarik oksijen, karbonmonoksit zehirlenmesi, kardiyolojik bulgu, nörolojik bulgu
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı, Çocuk Acil Servisi’mizde karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi nedeni ile izlenen hastalarda kan karboksihemoglobin düzeyinin, başvuru bulgusu ve klinik özellikler ile ilişkisini araştırmak ve doku hipoksisinin göstergesi olan nörolojik ve kardiyolojik bulguları ortaya koymaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile 2011-2013 yılları arasında Çocuk Acil Servisi’mizde izlenen 325 hasta ileriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışma için 19.10.2011 tarihinde 0437 numaralı etik kurul onayı alındı. Hastaların karbonmonoksit düzeyleri, zehirlenme kaynağı, Glasgow koma skorları, yaşamsal bulguları, nörolojik ve kardiyolojik bulguları, tedavi şekilleri kaydedildi. Kan gazı ve kardiyak enzimler çalışılıp, elektrokardiyografi (EKO) çekildi. Verilerin analizi SPSS for windows 16,0 paket programında yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların 168’i (%51,7) kız, yaş ortancası 9 yaş (11 gün-17 yaş) idi. Hastaların 228’i (%70,2) sobadan zehirlenmişti ve %78,1’i kış aylarında başvurmuştu. Hastaların karbonmonoksit düzeyi ortancası %24,8 bulundu. Hastaların %10,5’inde kardiyak enzimlerde yükseklik, %0,6’sında 1oA-V blok, %0,3’ünde T negatifliği saptandı. Hastaların %4,6’sında Glasgow koma skoru 14’ün altında bulundu. Karboksihemoglobin düzeyleri ile nörolojik bulgular, kardiyolojik bulgular ve laktat arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Hastaların %76,3’üne normobarik oksijen tedavisi, %23,7’sine hiperbarik oksijen tedavisi verildi.

 

Çıkarımlar: Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmesinde sistemik etkilenme daha kolay olacağından nörolojik anormallikler ile kardiyak bulguların yakın ilişkili olabileceği, hastaların izleminde Glasgow koma skorunun değerlendirilmesi, başvurudan itibaren kardiyak enzim ve serum laktat düzeylerinin yakın takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018