ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Erken doğmuş bebeklerde kaşık ve biberonla beslenme yöntemlerinin tam anne memesine geçiş süresi ve emme başarısı üzerine etkisi
1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
2 Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, Erzurum, Türkiye  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 307-313
DOI: 10.5152/tpa.2014.1904
Anahtar Kelimeler: Biberonla beslenme, emme başarısı, erken doğmuş bebek, kaşıkla beslenme, tam emzirme
Özet

Amaç: Bu araştırma, erken doğmuş bebeklerde kaşık ve biberonla beslenme yöntemlerinin tam anne memesine geçiş süresi ve emme başarısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunan iki hastanenin yenidoğan yoğun bakım kliniğinin birinci düzeyinde Eylül 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında karşılaştırmalı tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Evreni, araştırmanın yapıldığı tarihlerde bu kliniklerde tedavi ve bakım alan araştırma grubu seçim ölçütlerine uyan erken doğmuş bebekler oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı ile çalışıldı. Araştırma kaşıkla beslenen 37, biberonla beslenen 35 erken doğmuş bebekle gerçekleştirildi. Veriler “erken doğmuş bebeği tanıtıcı bilgi formu”, “erken doğmuş bebeği takip formu” ve “LATCH Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı” ile toplandı. Veriler yüzdelik dağılım, ortalama, ki-kare testi, bağımsız gruplarda t-testi, Cronbach alfa katsayı hesaplaması ve McNemar analizi ile değerlendirildi. Araştırmanın yapılabilmesi için Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu’ndan 05.08.2013 tarihli etik kurul onayı ve ilgili hastanelerden resmi izinler alındı.

 

Bulgular: Kaşıkla beslenme ve biberonla beslenme grubundaki erken doğmuş bebeklerin ilk emzirmeden tam anne memesine geçiş süresi ortalamaları arasında kaşıkla beslenen grup lehine anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,05). Her iki grubun anne memesini emmeye başlama, tam anne memesine geçiş, taburculuk ağırlıkları ve taburculuk süresi ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05). Grupların ilk ölçüm LATCH puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmazken (p>0,05), ikinci ve son ölçümde kaşıkla beslenen grubun puan ortalamalarının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05).

 

Çıkarımlar: Emzirmeye ek destekleyici yöntem olarak kaşıkla beslenme yöntemi kullanılan erken doğmuş bebeklerin biberonla beslenen bebeklerden daha kısa sürede tam anne memesine geçtiği ve emme başarılarının daha iyi düzeyde olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018