ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Gebelik öncesi diyabeti olan ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinde doğum sonrası komplikasyonlar ve doğuştan kalp hastalıklarının öngördürücüleri
1 Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, İzmir, Türkiye  
2 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
4 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Kliniği, İzmir, Türkiye  
5 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
6 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 299-306
DOI: 10.5152/tpa.2014.1017
Anahtar Kelimeler: Diyabetin doğum sonrası komplikasyonları, doğuştan kalp hastalığı, gebelik öncesi ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeği, transtorasik ekokardiyografi
Özet

Amaç: Bu çalışmada, gebelik öncesi diyabeti olan ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinin doğum sonrası döneme ait sorunlarını ve doğumsal kalp hastalığı saptanan bebeklerin klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Yenidoğan Birimi’mizde Ocak 2010-Ocak 2012 tarihleri arasında diyabetik anne bebeği tanısıyla izlenen 337 yenidoğanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Diyabetik anne ve bebeğine ait demografik veriler, doğum sonrası dönemdeki diyabetik anne bebeği sorunları ve transtorasik ekokardiyografi ile saptanan doğuştan kalp hastalıkları incelendi.

 

Bulgular: Olgular diyabetin tipine göre The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) önerileri doğrultusunda grup A, B ve C şeklinde gruplara ayrıldı. En sık doğum sonrası sorunlar; hiperbilirübinemi, solunum sıkıntısı, hipoglisemi ve hipokalsemi idi. Grup A’da %17,3, grup B’de %50 ve grup C’de %9 doğuştan kalp hastalığı saptandı. Cinsiyet, çoğul gebelik, diyabet tipi, diyet tedavisi, ağızdan antidiyabetik alımı ve ilaç kullanımı ile doğuştan kalp hastalığı görülmesi arasında ilişki saptanmadı. Genetik hastalık, üfürüm, siyanoz ve gebelikte hipertansiyon varlığı ile doğuştan kalp hastalığı görülmesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı. İnsülin kullanımı, genetik hastalık ve gebelikte hipertansiyon varlığının doğuştan kalp hastalığı riskini artırdığı gösterildi.

 

Çıkarımlar: Çalışmamızda diyabetik anne bebeklerinde doğuştan kalp hastalığı genel sıklığı %24 bulunmuştur. Gebelik öncesi ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinin doğuştan kalp hastalığı riski yönünden araştırılmasının önemli olduğu hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018