ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İmmünoloji polikliniğine sık enfeksiyon nedeniyle başvuran hastaların profili
1 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 210-216
DOI: 10.5152/tpa.2014.1810
Anahtar Kelimeler: Birincil immün yetersizlik, bronşektazi, sık enfeksiyon
Özet

Amaç: Sık enfeksiyon geçirme öyküsü ile kliniğimiz immünoloji polikliniğine başvuran ve birincil immün yetersizlik için uyarıcı bulguları olan çocuklar arasında birincil immün yetersizlik (BİY) oranının belirlenmesini amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Sık enfeksiyon geçirme yakınmasıyla çocuk immünoloji polikliniğimize yönlendirilen çocuklar arasından BİY için uyarıcı beliritileri olan 1-18 yaş arasındaki 232 çocuğun dosyası seçilerek geriye dönük olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Olguların %36’sı (n=84) kız, %64’ü (n=148) erkekti. %72,4’ünde (n=164) BİY saptandı. En sık tanı %26,3 (n=61) ile selektif IgA eksikliği idi. Birincil immün yetersizlik dışında en çok saptanan hastalıklar ise %34,4 (n=22) reaktif hava yolu hastalığı ve/veya atopi, %12,3 (n=8) adenoid vejetasyon, %6,3 (n=4) kronik hastalık ve %4,6 (n=3) periyodik ateş, aftöz stomatit, adenopati idi. Olguların çoğunluğu %90,5 (n=210) yineleyen üst solunum yolu enfeksiyonu yakınmasıyla başvurdu. Bronşektazisi olan tüm olgularda BİY saptandı. Alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatan ve ciddi enfeksiyon öyküsü olanlarda, olmayanlara göre değişken immün yetersizlik ve Bruton agamaglobulinemisi (XLA) tanı oranları anlamlı oranda yüksek bulundu (sırasıyla p<0,05 ve p<0,01). Ağır kombine immün yetersizlik ve hiper IgM tanılı hastalarda büyüme gelişme geriliği diğer olgulara göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,01). Yaş grupları arasında BİY oranlarında fark bulunmadı, ancak başvuru yaşı arttıkça XLA alma oranları da artmaktaydı ve bu XLA olgularının geç tanı aldığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

 

Çıkarımlar: Sık enfeksiyon geçiren olgular, BİY uyarıcı belirtilerine göre seçildiğinde tanı oranının oldukça yüksek (%72,4) olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018