ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Sıkıntılı solunum sendromlu yenidoğanlarda erken sürfaktan ve nazal devamlı pozitif hava yolu basıncı uygulamasının önemi
1 Department of Neonatology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 192-197
DOI: 10.5152/tpa.2014.1624
Anahtar Kelimeler: Erken doğmuş bebek, mekanik ventilasyon, nazal devamlı pozitif hava yolu basıncı, sıkıntılı solunum sendromu, sürfaktan
Özet

Amaç: Mekanik ventilasyon girişimsel bir uygulama olup solunum yollarında ve akciğer parankiminde önemli sorunlara sebep olur. Çalışmamızın amacı; erken sürfaktan ve nazal devamlı pozitif hava yolu basıncı (nCPAP) uygulamasının daha geç sürfaktan ve mekanik ventilasyon uygulamasına üstünlüğünün olup olmadığını araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde yapıldı. Araştırmaya gebelik yaşı 32 hafta ve/veya daha küçük olan 109 sıkıntılı solunum sendromlu (SSS) bebek alındı. Çalışma grubundaki 61 bebeğe doğum odasında veya yenidoğan yoğun bakım biriminde sürfaktan verildi ve ardından nCPAP uygulandı. Kontrol grubundaki 48 bebeğe ise sürfaktan verilmiş ve ardından mekanik ventilasyona bağlanmıştı. Tüm hasta yakınlarından bilgilendirilmiş onam formu ve etik kurul onayı alındı (Onay No:03.02.2011/15).

 

Bulgular: Her iki gruptaki hastalar arasında gebelik yaşları, doğum ağırlıkları, cinsiyet, boy ve baş çevresi ölçümleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Çalışma grubundaki hastaların hastanedeki ortalama yatış süreleri 24,4±17,8 gün iken, nCPAP’ta kalma süreleri 28,4 (4-120) saatti. Çalışma grubundaki olguların %27,85’inde kafa içi kanama, %4,91’inde bronkopulmoner displazi, %3,27’sinde pnömotoraks, %3,27’sinde nekrotizan enterokolit, %16,39’unda patent duktus arteriyozus, %22,95’inde sepsis ve %1,63’ünde prematüre retinopatisi saptandı. Çalışma ve kontrol grupları arasında sorun görülme oranları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. İzlem sırasında 17 (%27,86) hasta kaybedildi. Çalışma grubu olgularının mekanik ventilatörde kalış süreleri kontrol grubu olgularının kalış süresine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha kısa bulundu (p<0,05).

 

Çıkarımlar: Çalışmamızda SSS tanısı konmuş erken doğmuş bebeklerin tedavisinde, erken sürfaktan ve nCPAP uygulamasının ventilatörde kalma süresini belirgin bir şekilde azaltmasına karşın hastalık ve ölüme ciddi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018