ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 148-153
DOI: 10.5152/tpa.2014.1498
Anahtar Kelimeler: Çocuk, geleneksel tıp, tamamlayıcı tedaviler
Özet

Amaç: Bu çalışmada amacımız, kronik hastalığı olmayan çocuklarda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini değerlendirmek, bu yöntemlerin kullanım sıklıklarını saptamak ve kullanılmalarını etkileyen etmenleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma 15 Ekim-15 Kasım 2012 tarihleri arasında yapıldı. Yerel etik kurul onayı alındı (08.10.2012/732). Hazırlanan çalışma formu, genel çocuk polikliniğine başvuran ve kronik hastalığı olmayan çocukların annelerine uygulandı. Veriler SPSS for Windows v.16 programına kaydedildi. Tanımlayıcı istatistikler, ki- kare, Mann-Whitney U ve lojistik regresyon analizleri uygulandı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 206 çocuk alındı. Hastaların %83’ünde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulanmıştı. Nazardan korumak amacıyla nazar boncuğu takma (%45) ve okutma (%35) en sık kullanılan uygulamalardı. Tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımına en sık neden olan tıbbi rahatsızlıklar, kansızlık, ishal, kabızlık ve öksürük idi. Hastaların %73’ünde inanış temelli uygulamalar, %57’sinde bitkisel yöntemler kullanılmaktaydı. Hastaların %18’inde kesi yapmak gibi girişimsel yöntemler uygulanmıştı. Bu yöntemleri uygulayan ve uygulamayan hastalar arasında, ailenin gelir düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyleri, aile tipi ve yaşam yeri açısından fark olmadığı saptandı (p>0,05).

Çıkarımlar: Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri oldukça sık uygulanmaktadır. Hekimlerin, etkileri ve yan etkileri açısından bu yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları ve olası riskleri konusunda aileleri ve özellikle de anneleri uyarmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018