ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağında kronik hepatit B virüs enfeksiyonunun uzun dönem seyri
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 117-123
DOI: 10.5152/tpa.2014.1559
Anahtar Kelimeler: Çocuklar, hepatit B virüs enfeksiyonu, tedavi
Özet

Amaç: Kronik hepatit B virüs enfeksiyonu tanısı ile izlenmekte olan hastaların bulaş yolları ve hastalığın uzun dönem seyrinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2002-Mayıs 2013 tarihleri arasında polikliniğimize başvurmuş ve kronik hepatit B virüs enfeksiyonu tanısıyla izlenmekte olan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenerek yaş, cinsiyet, tanı yaşı, bulaş şekli, izlem süresi, transaminaz düzeyleri, hepatit B virüs-deoksiribonükleik asit miktarı, verilen tedavi ve tedaviye yanıtları ile ilgili bilgiler kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 150 (97 erkek, %64) hastanın tanı yaşı 14,95±2,94 yaş idi. Hastaların 59’u (%39,3) inaktif taşıyıcı, 61’i (%40,7) immüntoleran, 30’u (%20) immünreaktif evredeydi. Hastaların 86’sına (%57,3) dikey bulaş, 41’ine (%27,3) yatay bulaş olurken, 23’ünün (%15,3) bulaş nedeni bilinmiyordu. Tedavi verilen 36 hastanın 26’sında (%72,2) tedaviye yanıt alındı. Tedavi verilen hastaların 29’una lamivüdin (4 mg/kg/gün), üçüne aynı doz interferon-α (IFN-α) (haftada üç gün 6 MU/m²), dördüne hem IFN-α hem de lamivüdin verildi. Tedaviye yanıt verme süresi 24,23±15,23 aydı (6-50 ay). Tedavisiz izlenen 55 immüntoleran çocuğun dördünde (%7,2) kendiliğinden anti-HBe serokonversiyonu oldu. Bu çocukların serokonversiyon gelişme süresi 2,50±1,91 yıl (1-5 yıl) idi.

Çıkarımlar: Kronik hepatit B virüs enfeksiyonu karaciğer yetersizliği, siroz ve hepatoselüler kanser gelişimine yol açabilmesinin yanında, çocuklarda erişkinlerle karşılaştırıldığında daha selim seyirlidir. Ayrıca aşılama programları sayesinde ilerleyen yıllarda çocuklarda enfeksiyonun görülme sıklığında azalma olması beklenmektedir. Ancak tedaviye yanıt vermeyen olgularda farklı ilaçların kullanımı ile ilgili çalışmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018