ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ankara ilinde görev yapan çocuk asistanları, uzmanları ve pratisyen doktorların çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarının karşılaştırılması
1 Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 57-65
DOI: 10.5152/tpa.2014.984
Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, çocuk doktoru, çocuk istismarı ve ihmali, doktor, pratisyen doktor
Özet

Amaç: Çalışmada çocuk istismar ve ihmalinin tanınmasında ve önlenmesinde önemli rolü olan çocuk doktorlarının ve pratisyen doktorların konu ile ilgili bilgi düzeylerini ve yaklaşımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya Ankara il merkezinde bulunan üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan 200 çocuk asistanı, 100 çocuk uzmanı ile sağlık ocaklarında görev yapan 250 pratisyen doktor katılmıştır. Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili hekimlerin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik öykü, fizik muayene, radyoloji, risk grupları ve belirtiler olmak üzere beş bölümden oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçekte yer alan sorulara verilen doğru yanıtlar toplanarak bölümler için ve toplam bilgi puanları hesap edilmiştir. Çalışma için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (25.05.2009-152-4771). Veriler Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Araştırmaya 339 kadın, 221 erkek olmak üzere 550 hekim katılmıştır. Çocuk asistanların çocuk istismar ve ihmali ile ilgili toplam bilgi puanı ortalaması 12,4±4,5 iken uzmanların 13,7±2,8, pratisyen doktorların 13,6±2,8 olarak bulunmuştur. Çocuk ihmali ve istismarı konusundaki bilgi düzeyi kadınlarda, evli olanlarda, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim alanlarda, istismar olgu veya şüphesi ile karşılaşanlarda ve bildirimde bulunanlarda diğer gruplara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

 

Çıkarımlar: Bu bulgular ışığında çocuk istismarı ve ihmali konusunda anahtar role sahip olan hekimlerin başta mezuniyet öncesi olmak üzere mezuniyet sonrası eğitimlerinde çocuk istismarı ve ihmaline yer verilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018