ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Temiz aralıklı kataterizasyon uygulayan miyelodisplazili çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları
1 Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 36-41
DOI: 10.5152/tpa.2014.872
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, miyelodisplazi, temiz aralıklı kataterizasyon, üriner sistem enfeksiyonu
Özet

Amaç: Bu çalışmada temiz aralıklı kataterizasyon uygulayan miyelodisplazili çocuklarda anlamlı bakteriüri sıklığı ve antibiyotik direnç özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubu anlamlı bakteriüri saptanan 71 miyelodisplazili hasta (yaş 8,20±4,57 yıl; 39 kız) ve kontrol grubu olarak toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan 49 çocuktan (yaş 7,94±4,17yıl; 29 kız) oluşturuldu. Hasta ve kontrol grubu, idrar kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç özellikleri açısından değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden (14.02.2012-19/E) alındı.

 

Bulgular: Miyelodisplazili hastalarda en sık Escherichia coli (E. coli) üremesi saptandı. Bununla birlikte kontrol grubu ile mikroorganizma tipleri açısından karşılaştırıldığında miyelodisplazili hastalarda E. coli dışı mikroorganizmaların üreme oranlarında anlamlılık sınırına yakın bir artış gözlendi (p=0,055). Antibiyotik direnç özellikleri incelendiğinde kontrol grubuna göre hasta grubunda kotrimaksazole karşı anlamlı derecede direnç artışı saptandı (p=0,001). Hastaların %84,5’i başta kotrimaksazol olmak üzere koruyucu antibiyotik kullanmakta idi. Koruyucu antibiyotik kullanan hastalar arasında da kullanmayanlara göre kotrimaksazol direncinde anlamlı bir yükseklik bulundu (p=0,025). Miyelodisplazili olgularda belirti veren üriner sistem enfeksiyon oranı %21 olarak bulundu ve bu hastalarda belirtisiz bakteriürili hastalara göre ateşin yanı sıra karın/yan ağrısı ile bulantı/kusma yakınmalarında da anlamlı oranda artış vardı (sırasıyla p=0,029 ve p=0,032).

 

Çıkarımlar: Bizim sonuçlarımız üriner sistem enfeksiyonunun miyelodisplazili hastalarda halen önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Ayrıca koruyucu amaçlı antibiyotik kullanımının direnç gelişim sıklığını artırabileceğini ve bu amaçla kotrimaksazolün iyi bir seçenek olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018