ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Primer enürezis nokturnada etiyolojik risk faktörleri (*)
1 Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2004; 39: -

Anahtar Kelimeler: aile öyküsü, erkek cinsiyet, güç uyanma, primer enürezis nokturna
Özet

Bu çalışma, primer enürezis nokturnada olası etiyolojik risk faktörlerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya Ocak 2001 ile Temmuz 2002 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 90 primer enürezis nokturnalı ve 40 sağlıklı çocuk alındı. Çocuklar ve aileleri ile yapılan görüşmeler, fizik muayene ve laboratuvar bulgularının yardımı ile veriler oluşturuldu. 
Primer enürezis nokturnalı çocukların %57.8’i erkek, %42.2’si kız; kontrol grubunun ise %60’ı erkek, %40’ı kız idi. Enürezis ve kontrol grubunun yaş ortalamaları sırasıyla 8.4±1.9 yıl ve 8.2±1.8 yıl idi. Çalışma grubunda ailede enürezis öyküsü %90 oranında mevcut iken kontrol grubunda bu oran %7.5 idi. Enürezisli çocukların %62.2’sinin güç uyandığı belirlenirken kontrol grubunun %7.5’i güç uyanıyordu. Her iki grup arasında düşük doğum ağırlığı ve prematürite sıklığı açısından anlamlı fark saptanmadı. Çalışma ve kontrol grubundakilerin nöromotor gelişimleri ve okul başarıları ile ailelerinin eğitim ve sosyoekonomik durumları benzerdi. 
Sonuç olarak; primer enürezis nokturna için erkek cinsiyet, aile öyküsü ve uyanma güçlüğünün bulunması risk faktörleri olarak saptandı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018