ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Malnütrisyonlu çocuklarda serum leptin, lipid ve protein düzeyleri ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi, Elazığ, Türkiye  
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ  
Turk Pediatri Ars 2004; 39: -

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, leptin, protein-enerji malnütrisyonu
Özet

Ağır derecede protein-enerji malnütrisyonu tanısı alan çocuklarda serum leptin düzeyi ile antropometrik ölçümler, serum lipidleri, lipoproteinleri, total protein, albumin arasındaki ilişkinin araştırılması ve leptinin tanısal değerinin saptanması amaçlandı. Malnütrisyon tanısı ile izlenen 36 çocuk çalışma grubunu oluşturdu. Otuz çocuk ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. 
Malnütrisyonlu çocukların 21’i marasmus, 15’i kwashiorkor olarak sınıflandırıldı. Serum leptin düzeyleri kontrol grubuna göre marasmuslu ve kwashiorkorlu çocuklarda belirgin olarak düşük idi (p<0.001) (sırasıyla, 6.82±2.28, 2.09±0.93, 2.27±1.01 ng/ml). Ancak, marasmus ile kwashiorkor grupları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Serum trigliserid ve çok düşük dansiteli lipoprotein (Very low density lipoprotein = VLDL) düzeyleri kontrol grubuna göre malnütrisyonlu çocuklarda düşük idi ve en düşük trigliserid ve VLDL düzeylerinin marasmuslu çocuklarda olduğu görüldü (sırasıyla, 133.66±24.20, 26.48±8.21 mg/dl). Ayrıca marasmuslu ve kwashiorkorlu çocuklardaki serum kolesterol düzeylerinin, kontrol grubuna göre düşük olduğu saptandı (sırasıyla,131.25±25.97, 122.20±22.99, 144.76±26.20 mg/dl). 
Malnütrisyonlu çocuklardaki serum leptin düzeyinin metabolik dengeyi göstermede önemli bir sinyal olduğu, ayrıca birçok antropometrik ve biyokimyasal parametre ile pozitif korelasyon göstermesi nedeni ile beslenme durumunu değerlendirmede kullanılabileceği sonucuna varıldı

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018