ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Astımlı hastalarımızın klinik ve laboratuvar özellikleri ve bunları etkileyen faktörler
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya  
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Konya  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: -

Anahtar Kelimeler: astım‚ çocukluk çağı atopi‚ demografik özellikler
Özet

Amaç: Astım tanısı ile izlediğimiz hastaların genel özellikleri ve risk faktörlerini belirlemek.  
 

Yöntem ve gereçler: Çocuk İmmünoloji ve Allerji BD tarafından Eylül 2001-Mart 2003 tarihleri arasında astım tanısı ile izlenen 486 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi.
 

Bulgular: Hastalar 5 yaş altı (grup-1, % 37) ve 5 yaş üstü (grup-2; % 63) olarak 2 gruba ayrıldı. Atopi oranı grup-1’de %45 bulunurken grup-2’de %57 saptandı. Hastaların %80’i şehir merkezinde yaşıyordu. En sık başvuru şikayeti öksürük (%64) olup semptomlar hastaların %76’sında 5 yaş altında başlamıştı. Ailede atopik hastalık öyküsü %40 hastada vardı. Ebeveynlerden en az birinin evde sigara içme oranı %49 iken evde hayvan besleme oranı %8  bulundu. Şehir-kırsal bölge arasında atopi yönünden fark yoktu. Ancak grup-1’de şehirde yaşayan hastalarda atopi oranı kırsal bölgeye göre yüksek bulundu. Grup-2 de polen duyarlılığı grup-1’den anlamlı oranda yüksek bulundu. Diğer allerjenlere duyarlılık yönünden gruplar arası anlamlı fark yoktu. Epidermal deri testinde en az bir allerjene duyarlılık oranı %51 olup birden fazla allerjene duyarlılık % 24 oranında bulundu. Alerjen duyarlılığı en fazla ev tozu akarlarına (%51) ve polenlere (%50) karşı saptandı. Astıma, hastaların %33’ünde allerjik rinit, %17’sinde atopik dermatit, %7’sinde adenoid hipertrofi, %8’inde gastroözefageal reflü eşlik ediyordu. Hastaların %48’inde serum total IgE yüksekliği, %24’ünde periferik kanda eozinofili vardı. Adenoid hipertrofisi atopik hastaların %10’unda vardı ve non-atopiklere göre 2 kat fazla saptandı.
 

Sonuç: Bölgemizde atopi gelişimi yönünden için şehirde yaşam özellikle 5 yaş altı hastalarda önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. Polenlere karşı duyarlılık yaşla birlikte artmaktadır. Allerjen duyarlılık adenoid hipertrofisine katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018