ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Sga Yenidoğanların Klinik Özellikleri
1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Sga, Yenidoğan Klinik Özellikler
Özet

Sağlıklı bir fetus, genetik olarak belirlenen somatik büyüme potansiyeline ve fonksiyonel olgunlaşmasına tam olarak ulaşırken, herhangi bir risk faktörünün varlığında fetusun normal büyüme ve gelişmesi etkilenir. Bu bebekler intrauterin büyüme geriliği (intrauterine growth retardation-IUGR) olan yenidoğanlar olarak tanımlanırlar. SGA ise, intrauterin büyüme eğrilerine göre gebelik yaşına uygun doğum ağırlığının 10. persantilin altında olmasıdır. SGA bebeklerin yüksek perinatal mortalite ve morbidite oranları günümüzde hala önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Çalışma, SGA tanısı alan olgularımızın klinik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. ünitemizde son altı yılda çeşitli tanılarla yatırılan hastaların % 7.9'u SGA tanısı almıştır. Olguların 97'si (% 50.5) kız, 95'i (% 49.5) erkekti. Gebelik yaşı ve doğum tartısı ortalamaları sırasıyla 36±3.5 (27-44 hafta), 1603±490 (650-2600) gram bulundu, prematürite oranı % 60.4 idi. Görülme sıklığına göre hipotermi (% 51.5), sepsis (% 36.4), hipoglisemi (%33.5), polisitemi (% 25.5), asfiksi (% 23.4) en sık karşılaşılan klinik problemlerdi. Tüm grupta mortalite oranı % 24.4 olarak bulundu. Klinik problemlerin görülme sıklığı açısından asimetrik ve simetrik SGA grupları arasında anlamlı farklılık yoktu, ancak mortalite oranı simetrik SGA'larda anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca, zamanında ve uygun tedavi yaklaşımları ile önlenebilecek olan hipotermi, sepsis ve asfiksi gibi klinik sorunlar, kaybedilen olgularda sağ kalan olgulara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. SGA bebeklerin izleminde olası sorunlar açısından dikkatli olunması mortalite ve morbiditeyi düşürecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018