ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Şişman Çocuklarda Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Acil Pediatri Bilim Dalları,İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı , İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Eritrosit Sedimentasyon Hızı, Çocuk, Şişmanlık
Özet

Amaç: Sağlıklı obez çocuklarda eritrosit sedimentasyon hızını (ESH) etkileyen faktörleri belirlemek. 
 

Tasarım: Kontrol gruplu randomize çalışma. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaşları 6 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen (ortalama 10.051.1 yıl), 29'u kız ve 35'i erkek olan toplam 65 sağlıklı obez çocuk ile yaşları 7 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen (ortalama 10.04±1.6 yıl), 17'si kız ve 13'ü erkek olmak üzere toplam 30 sağlıklı çocuk alındı. Obez ve kontrol gruplarında, hemoglobin konsantrasyonu, hematokrit, eritrosit sayısı, ortalama eritrosit hacmi, kan ve serum viskozitesi, plazma fibrinojen düzeyleri ile serum total protein, albumin, globulin, IgG, IgA, IgM, alfa-1 antitripsin, seraloplazmin, haptoglobulin, C-reaktif protein, ferritin, total lipid, total kolesterol, trigliserid, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol ve HDL-kolesterol düzeylerine bakıldı. Bu parametrelerin ESH ile ilişkisi araştırıldı. Ayrıca her iki gruba ait ESH değerleri ve bunu etkileyebilecek parametreler birbirleriyle kıyaslandı. 

Bulgular: Obez çocuklarda kontrol grubuna göre yaş ve cinsiyet faktöründen bağımsız olarak ESH yüksek bulundu. C-reaktif protein, seruloplazmin, alfa-1 antitripsin ve ferritin gibi diğer akut faz reaktanları ise normal düzeylerde idi. Obez grupta kontrol grubuna kıyasla hemoglobin, eritrosit sayısı, kan viskozitesi, serum vizkozitesi, fibrinojen, haptoglobin, total lipid, total kolesterol, trigliserid, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol düzeyleri yüksek, HDL-kolesterol düzeyleri ile ortalama eritrosit hacmi ise düşük olarak saptandı. ESH ile vücut kitle indeksi, boya göre ağırlık yüzdesi, deri kıvrımı kalınlıkları (subskapular, suprailiak, biseps ve triseps), kan viskozitesi, serum viskozitesi, fibrinojen, haptoglobulin ve LDL-kolesterol arasında anlamlı (pozitif) korelasyon bulundu. Multipl regresyon analizi yapıldığında ESH'ı ön planda plazma fibrinojen ile serum haptoglobulin düzeylerinin etkilediği görüldü. 
 

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları sağlıklı çocuklarda diğer akut faz reaktanlan normal düzeylerde iken, eritrosit sedimentasyon hızının yüksek olduğunu ve bu yüksekliğin ön planda plazma fibrinojen ve serum haptoglobulin düzeylerinin yüksekliğinden etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018