ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Neonatal Kandida Sepsisinde Flukonazol Kullanımı
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Kandida Sepsisi, Flukonazol
Özet

Günümüzde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sistemik kandida enfeksiyonlarına giderek artan sıklıkta rastlanmaktadır. Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iki yıl boyunca klinik olarak sepsis ön tanısı alarak kan, beyin omurilik sıvısı ve/veya idrar kültürü alınan ve kandida sepsisi tanısı konulan 9 olgu çalışmaya alınmış, olguların genel klinik özellikleri, fungal enfeksiyon açısından taşıdıkları risk faktörleri tartışılmış, kan, beyin omurilik sıvısı ve/veya idrar kültüründe üreyen mikroorganizmaların tip tayini yapılarak minimal inhibitor ilaç konsantrasyonları çalışılmıştır. Olguların 5'inde (% 56) Candida parapsilosis, 3'ünde (% 33) Candida albicans, birinde (% 11) ise Candida pseudotropicalis üremiştir. Olguların tümüne kültür sonuçları beklenmeksizin antifungal ajan olarak flukanazol başlanmış, minimal inhibitor ilaç konsantrasyon değeri flukanazol için yüksek bulunan bir olguda tedavi amfoterisin B'ye değiştirilmiş, sekiz vakada ise tedavi flukonazol ile tamamlanmıştır.  Olguların tümünde klinik ve mikrobiyolojik iyileşme saptanmıştır. Mortalite ve morbiditesi yüksek olan kandida enfeksiyonlarında in vitro duyarlılığın saptanması ile doğru antifungalin seçimi mümkün olabilir. Olgu grubundan alınan sonuçlar flukonazolün yenidoğan döneminde başarıyla kullanılabileceğini destekler niteliktedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018