ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Febril Konvülsiyonlarda Klinik Özellikler ve Rekürrens Risk Faktörlerinin Prevalansı
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabili Dalı, Malatya, Türkiye  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Febril Konvülsiyon, Rekürrens İçin Risk Faktörleri
Özet

Üç yıllık bir süre içinde febril konvülsiyon nedeni ile takip ve tedavi edilen 85 febril konvülsiyonlu çocuk çalışma kapsamına alındı ve bu hastalara ait klinik özellikler retrospektif olarak incelendi. Tüm olguların 46'sı (%54.11) ilk, 18'i (%21.17) ikinci konvülsiyonla başvurdu. Rekürrensli toplam olgu sayısı 39 (%45.88) idi. Üç veya daha fazla rekürrens gösterenler 21 olgu (%24.70) ve kompleks özellikli rekürrens gösterenler 10 olgu (% 11.76) idi. Birinci konvülsiyonla getirilen çocukların ortalama yaşları 30.32±20.34 ay idi (median: 24).  İlk konvülsiyonla başvuranlar arasında rekürrens için risk faktörleri sayılan ilk konvülsiyon geçirme yaşının 1 yaşın altında olması % 10.86, ailede epilepsi veya febril konvülsiyon hikayesinin bulunması %6.52, konvülsiyon süresinin >15 dk olması % 17.39, bir hastalık esnasında birden fazla konvülsiyon geçirme %2.17 ve rektal ısının <40°C olması % 82.60 oranında saptanmıştır. Tüm olguların başvurularında saptanan rektal ısı dereceleri arasında ve ateş süreleri arasında konvülsiyonun sayısı ve şekline göre fark bulunmadı (p>0.05). Olguların yaş ortalamaları incelendiğinde basit ve kompleks nöbet geçirenler arasında istatistiksel fark saptandı (p<0.05). Olguların %14.11'inde enfeksiyon kaynağı saptanamazken, %12.94'ünde bronkopnomoni %4.7'inde gastroenterit, %61.17'sinde üst solunum yolu enfeksiyonu, %12.94'ünde otitis media, %2.35'inde shigellozis, % 1.17'sinde sellülit, %1.17'sinde üriner enfeksiyon saptandı. Olguların yalnızca birinde (%1.17) ailede epilepsi öyküsü alındı. Ailede febril konvülsiyon hikayesi ise 10 olguda (% 11.76) saptandı. Basit konvülsiyon geçiren olguların dokuz (%13.23) ve kompleks nöbet geçiren olguların birinde (%5.88) öykü pozitif idi (p>0.05).

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018