ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Portal Hipertansiyonlu Olgularımızın Retrospektif Olarak İrdelenmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Portal Hipertansiyon, Özofagus Varis Kanaması, Skleroterapi, Beta-Bloker, Çocuk
Özet

Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı'na 1982-1995 yılları arasında başvuran 58 portal hipertansiyon olgusu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 7.3±4 yaş olup, % 47'si kız, % 53'ü erkek idi. Olguların 18'i (% 31) ekstrahepatik portal hipertansiyon, 40'ı (% 69) intrahepatik portal hipertansiyon tanısını almıştı. Yirmidört olgu kanama (%41), 34 olgu (% 59) kanama dışı nedenlerle başvurmuştu. Fizik muayenede 58 hastanın 51'inde (%88) hepatomegali, tümünde splenomegali, 26'sında (% 45) asit, 12'sinde (% 21) kollateral dolaşım, 8'inde (% 14) çomak parmak mevcuttu, 33 olguda (% 57) hipersplenizm bulgulara vardı. Portal hipertansiyon tanısı alan hastaların 51'inde (% 88) tanı özofagoskopide varislerin görülmesi ile doğrulandı. İki hastada tanı sadece klinik, fizik muayene ve özofagus pasaj grafisindeki görünüm ile konuldu. Geriye kalan 5 hastanın birinde tanı sadece ultrason ile, birinde ultrason ve pasaj grafisi ile, ikisinde ultrason ve splenoportografi ile, birinde ultrason ve rektal sintigrafi yanında dijital anjiyografi ile konuldu. Tedavi olarak 58 hastanın 22'sine (% 38) skleroterapi+beta bloker, 11'ine (% 19) sadece beta-bloker, 10'una (% 17) sadece skleroterapi uygulandı. Üç olgu (% 5.2) çeşitli nedenlerle cerrahi olarak tedavi edildi. Hastaların 12'sine (% 21) tedavi uygulanmadı. Tedavi sonrasında 20 hastanın izlemi yapılamadı, izlemi yapılabilen 38 portal hipertansiyon olgusundan 5'i kanama nedeniyle, ikisi karaciğer transplantasyonu sonrasında eksitus oldu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018