ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlar II
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Enfeksiyon, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Özet

Bu çalışmada Nisan 1993-Temmuz 1996 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesine yatırılarak tedavi gören 2617 bebeğin dosyası retrospektif olarak incelenmiş olup, bu bebeklerin 71'inde (% 2.7) nozokomiyal enfeksiyon tespit edilmiştir. Olguların 45'i (% 63) prematür, 26'sı (% 37) matür idi. Hastaların başvuru anındaki tanıları incelendiğinde prematür bebeklerde respiratuar distres sendromu, matür bebeklerde ise hipoksik iskemik ensefalopati ilk sırada yer almaktaydı. Ünitemizde en sık rastlanan nozokomiyal enfeksiyon tipi sepsis olup bunu menenjit takip ediyordu. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak klebsiella pneumonia (% 41) ve enterobacter (% 14) en sık üretilen mikroorganizmalardı ve 11 (% 12.2) prematüre bebekte Candida türleri saptandı. Klebsiella pneumonia en fazla siprofloksasin (% 79) ve imipeneme (% 77) hassas bulunurken, sefotaksime % 32, amikasine ise % 30 oranında hassasiyet tespit edildi. Enterobacter türleri de en fazla imipenem (% 87) ve siprofloksasin (% 73) hassas bulundu, amikasine hassasiyet % 60, sefotaksime ise % 27 olarak tespit edildi. Stafilokok türleri diğer antibiyotiklere dirençli olup, vankomisin % 100 hassasiyet gösteriyordu. Üretilen mikroorganizmalarda ampisiline hassasiyet yok denecek kadar azdı. Bu çalışmada, özellikle gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu nozokomiyal enfeksiyonların yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hala önemli bir sorun olduğu, prematür bebeklerin yaşam şanslarının artmasına bağlı olarak koagulaz negative stafilokokkus ve kandidalann da ajan patojen olarak görülmeye başladığı, ampirik olarak başlanan ampisilin +aminoglikozit kombinasyonuna hassasiyetin azaldığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018