ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Üç Değerlikli "Ferrik" Demirin İki Farklı Dozda Kullanımının Çocukluk Çağı Demir Eksikliği Anemisindeki Etkinliği
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Anemi, Çocuk, Demir Tedavisi
Özet

Amaç: Çocuklarda demir eksikliği anemisi tedavisinde üç değerlikli demirin iki farklı dozda (3 ve 6 mg/kg/gün) etkinliğinin saptanması. 
 

Yöntem ve Gereçler: İleriye dönük, rastlantısal, açık, eşleştirilmiş vaka çalışmasında demir eksikliği anemisi tanısı alan (Hb<11 gr/dl, Hct < % 33, serum demir satürasyon indeksinin < % 12'nin altında olması ve serum ferritin düzeyi < 12 ng/ml) 130 olgu iki gruba ayrıldı: Grup 1 (n:65) 6 mg/kg/gün; Grup 2 (n:65) 3 mg/kg/gün dozunda demir alan vakalardan oluştu. Her iki grupta da üç değerlikli "ferrik" formdaki demir oral yoldan kullanıldı ve tedavi süresi 3 aydı. Tedavi başlangıcında ve sonunda Hb, Hct, MCV ve ferritin düzeyi belirlendi. Gruplar arasındaki farklar ki-kare ve student t testi kullanılarak değerlendirildi.  
 

Bulgular: Grup 1 'de yaş ortalaması 21,8±1 8,1 ay, Grup 2'de ise 24,7±14,8 aydı. Tedavi başlangıcında her iki gruptaki vakalarda klinik bulguların sıklığı ve belirtilen laboratuvar parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Tedavi başlangıcında Grup 1'de Hct %27,7±4,4, Hb 9,1 ±1,8 gr/dL, MCV 60,0±7,7 fL, RDW % 40.9, demir satürasyon indeksi %4,7 ve ferritin 8,6±1,8 ng/mL, iken Grup 2'de Hct %29,2±4,6, Hb 9,4±2,0 gr/dL, MCV 63,2±8,9 fL, RDW %40,1, demir satürasyon indeksi %5,1 ve ferritin 8,2±2,9 ng/mL idi. Tedavi sonunda (3. ay) Grup 1'de Hb 12,1 ±1,20 gr/dL, Hct %36,4±1,8, MCV 66,7±2,4 fL, RDW %36.6, demir satürasyon indeksi %20,3 ve ferritin 24,6±6.8 ng/ml iken Grup 2'de ise Hb 11,4±1,10 gr/dl, Hct %35,6±1,2, MCV 64,5±2,8 fL, RDW %35,9, demir satürasyon indeksi %21,3 ve ferritin 20,2±7,9 ng/mL idi. Oral yolla verilen demirin tedavideki etkinliği her grupta da gösterilmiş (p<0,05), ancak iki farklı dozun tedavideki etkinliği gruplar arasında istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (p>0.05). Yan etki sıklığı (%2,3 ile %1,8) yönünden gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). 
 

Sonuç: Çocukluk çağındaki demir eksikliği anemisi tedavisinde oral üç değerlikli demirin 3 mg/kg/gün dozu 6 mg/kg/gün dozu kadar etkindir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018