ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Enflamatuar barsak hastalığı, ülseratif kolit, crohn hastalığı, çocukluk çağı
Özet

Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda 1989-1999 yılları arasında ülseratif kolit ve Crohn hastalığı tanısı konan 1 7 olgu (9 kız, erkek) retrospektif olarak incelendi. Olguların tanı sırasındaki yaş ortalaması 10.1 yaş olup bu değer ülseratif kolitli olgularda 9.9 yaş, Crohn'lu olgularda 12.6 yaş idi. Semptomların başlamasından enflamatuar barsak hastalığı tanısı konana kadar geçen süre ortalaması 8.2 ay olup ülseratif kolitli olgularda 6.3 ay, Crohn'lu olgularda 20.4 ay olarak bulundu. Pozitif aile öyküsü iki olguda saptandı. Başlıca başvuru yakınmaları rektal kanama (%82), ishal (%71), karın ağrısı (%41), kilo kaybı (%35) idi. Fizik muayenede olguların yedisinde (%41) boy, dokuzunda (%53) ağırlık üçüncü persantilin altında ölçüldü, iki olguda (%12) hepatomegali, dördünde (%24) artrit, birinde (%6) anal fissür, birinde (%6) eritema nodozum saptandı. Laboratuar incelemeleri sonucunda olgularda değişen oranlarda anemi (%65), lökositoz (%59), trombositoz (%35), eritrosit sedimantasyon hızında artış (%88), C-reaktif protein artışı (%62), hipoalbuminemi (%35), hipokalsemi (%29), transaminaz yüksekliği (%6), p-ANCA pozitifliği (%23) saptandı. Olguların gaita örneklerinin %18'inde Entamoeba histolytica, %23'ünde Clostridium difficile toksin A pozitif bulundu. Olgular klinik tablonun ağırlığına göre salazoprin, mesalazin, prednizolon, azatioprin ve siklosporin ile tedavi edildiler.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018