ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Astma Bronşialesi Olan Çocuklarda FcεRII / SCD23'ün Önemi
1 Bio.M. Sc., İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İmmünoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Scd23, Astma Bronşiale, Çocukluk Çağı
Özet

IgE için düşük afiniteli bir reseptör olan CD23, otoproteolitik bir mekanizmayla hücre yüzeyinden ayrılarak serumda çözünebilir hale (sCD23) sektedir. Son zamanlarda'CD23 ve sCD23'ün, IgE sentezinin düzenlenmesine ve B hücrelerinin gelişmesine katıldığı gösterilmiştir. CD 23 ;CD23 hayatı tehdit eden kronik bir inflamatuar hastalık olan astma bronşialenin etiopatogenezinde ve parazit infestasyonu gibi IgE aracılıklı hastalıklarda önemli bir rol oynamaktadır. Araştırırının amacı astma bronşiale tanısı almış çocuklarda serum sCD23 düzeyini belirlemek serum total IgE düzeyi ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. sCD23'ün astma bronşialdeki önemini belirlemek için sCD23 değerleri sağlıklı ve parazitik infeksiyonu olan çocukların sCD23 değerleri ile mukayese edilmiştir. Araştırmamızda, 6-1 2 yaş arasındaki sağlıklı (n=15), parazit infestasyonu olan (n=15) ve astma bronşiale tanısı almış (n=15) çocuklarda SCD23 düzeyi ELİSA, serum IgE düzeyi ise RIA yöntemiyle ölçülmüştür. sCD23 düzeyi, sağlıklı çocuklarda sCD23 düzeyi 10.5±61617;2.5 mg/L, parazit infestasyonu olanlarda 15.6±2.1 ve astma bronşiale tanısı almış olgularda 15.8±61617;2.4 mg/L olarak belirlenmiştir. Astma bronşiale tanısı almış ve parazit infestasyonu olan olguların sCD23 düzeyi, sağlıklı çocukların sCD23 düzeylerine göre çok ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (F= 25.16, p<0.001). Astma bronşiale tanısı almış ve parazit infestasyonu olan olguların total serum IgE seviyelerinin de buna paralel bir şekilde arttığı gözlenmiştir (p<0.001, p<0.01). Sonuç olarak astma bronşiale gibi allerjik hastalıkların tanısında sCD23 düzeyinin ölçülmesi, diğer tanı kriterlerinin yanısıra yararlı bir tanı yöntemi alarak kullanılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018