ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağında pulmoner hidatik kist rüptürü: Başvuru şekli, tanı ve tedavi yöntemleri
1 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 323-326
DOI: 10.4274/tpa.721
Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, çocuk, komplikasyon
Özet

Amaç: Pulmoner hidatik kist rüptürü, ender görülen ancak ciddi bir komplikasyondur. Bazen öksürük ve ağızdan sıvı gelmesi yakınmaları ile kliniğe yansıyabilirken, bazen de anafilaktik şok hatta boğulma gibi ağır tablolar da görülebilir. Çalışmamızda ruptüre pulmoner hidatik kistli olgular geriye dönük olarak incelenmiş, tedaviye yönelik medikal ve cerrahi seçenekler tartışılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Ocak 1999 ve Haziran 2012 tarihleri arasında hidatik kist saptanan 956 hastaya cerrahi tedavi uygulanmıştır. Bu hasta grubundan intraplevral/intrabronşiyal rüptür saptanan 110 hasta geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, kliniğe yansıma şekilleri, uygulanan tedavi yöntemi ve komplikasyonlar kaydedilmiş ve tartışılmıştır. 
Bulgular: Pulmoner hidatik kistli olgularda rüptür olması durumunda en çok görülen bulgular, öksürük-balgam (n=92) ve şiddetli hidroptizistir (kist içeriğinin solunum yoluyla boşalması) (n=47). Yukarı yerleşimli kistler ruptüre daha yatkın bulunmuştur. İki hasta boğulma ile başvurmuştur. Dokuz hastada (%9), kardiyopulmoner yeniden canlandırma ve mekanik ventilasyon gerektirecek derecede ağır anaflaktik reaksiyon gelişmiştir. On üç hastada hafif alerjik reaksiyon görülmüştür. Tüm olgularda cerrahi tedavi seçeneği basit kistostomi ve drenaj olmuştur. 
Çıkarımlar: Çocuklarda hidroptizis ile birlikte alerjik reaksiyon görülmesi rüptüre olmuş pulmoner hidatik kist düşündürmelidir. Tüm torakal hidatik kistler komplikasyon gelişimini engellemek için mümkün olan en kısa zamanda ameliyat edilmelidirler. Cerrahi girişim mümkün olduğunca doku koruyucu nitelikte olmalıdır. Torakotomi sırasında basit kistostomi-drenaj yeterlidir. Benzimidazol türevlerinin kullanılması ameliyat sonrası dönemde yinelemelerin önlenmesi için şarttır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018