ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif dökümü
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı,İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 23-27

Anahtar Kelimeler: çocuk, diyet, fonksiyonel kabızlık, medikal tedavi, organik kabızlık
Özet

Kabızlık çocukluk çağının en sık görülen yakınmalarından biridir. Gastroenteroloji polikliniklerine getirilen çocukların yaklaşık %10-25’inde mevcuttur. Bu çalışmada Aralık 1994 ve 2003 tarihleri arasında polikliniğimize kabızlık yakınması ile getirilen 269 olgu klinik seyir, eşlik eden patolojiler ve tedaviye yanıt açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaşları 2 ay ile 16 yaş arasında değişmekte olup %51’i erkekti. Olguların başvurudan önceki kabızlık yakınma süreleri ortalama 18 ay, dışkılama sıklığı ortalama 3 günde bir idi. Olguların %27’sinde anal fissür, %16’sında enkoprezis, %4’ünde enürezis, %1,4’ünde gastroözefageal reflü, %2,9’unda idrar yolu enfeksiyonu, bir olguda hipotiroidi, bir olguda da Hirschsprung hastalığı mevcuttu. Olguların 19 tanesi (%7) psikiyatri polikliniğine yönlendirilmişti. Diyet önerileri ve/veya laksatif tedavisi başlanan hastaların 124’ünün (%46) poliklinik izlemi mevcut olup, 6 olgu (%4,8) hariç diğer hastalarda 6 haftalık süre içinde tam klinik yanıt alınmıştı. 
Sonuç olarak kabızlık yakınması ile getirilen olgularda organik nedenler dışlandıktan sonra tedavide gerekli diyet değişiklikleri önerilmeli, yanıt alınamayanlarda medikal tedavi düşünülmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018